Quảng Nam sẽ có khu đô thị giáo dục quy mô lớn

Khu đô thị quy hoạch ở huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam có quy mô lớn, chuyển đổi đất rừng sản xuất và đất lúa nhiều, thuộc thẩm quyền quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ.

UBND tỉnh Quảng Nam vừa có thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại buổi làm việc với các ngành và địa phương liên quan về quy hoạch Khu đô thị giáo dục.

Theo đó, dự án Khu đô thị giáo dục thực hiện tại huyện Phú Ninh. Về bản chất, đây là một Khu đô thị với chức năng chính phục vụ cho giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học, có quy mô diện tích lớn, chuyển đổi đất rừng sản xuất và đất lúa nhiều, thuộc thẩm quyền quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ.

UBND huyện Phú Ninh được giao chịu trách nhiệm rà soát các quy hoạch liên quan, xác định hiện trạng đất đai, xây dựng, dân cư, các dự án đã đầu tư trong phạm vi nghiên cứu. Trên cơ sở đó, sơ bộ đề xuất phương án đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư cho toàn bộ dự án và theo từng giai đoạn. Ước tính chi phí giải phóng mặt bằng, tái định cư và di dời bố trí các công trình đã xây dựng (nếu cần thiết). 

Ngoài ra, huyện Phú Ninh được giao điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch xây dựng vùng hai huyện Phú Ninh giai đoạn đến năm 2030 trình Sở Xây dựng thẩm định lại, báo cáo UBND tỉnh xem xét, phê duyệt để làm căn cứ triển khai thực hiện.

Sở Kế hoạch và Đầu tư được giao chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan lập các hồ sơ, thủ tục để tham mưu UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy và trình các Bộ, ngành Trung ương, Thủ tướng Chính phủ theo quy định. 

Đồng thời nghiên cứu cơ chế, chính sách đầu tư phát triển loại hình đô thị này phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. Bổ sung vào nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045...

Sở Xây dựng có trách nhiệm cập nhật đầy đủ thông tin về quy hoạch tại khu vực dự án, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 11/6/2021 để xếp lịch làm việc trực tuyến với nhóm nghiên cứu đầu tư.

Trên cơ sở đó, phối hợp với UBND huyện Phú Ninh hoàn chỉnh lại hồ sơ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Phú Ninh giai đoạn đến năm 2030 trình UBND tỉnh phê duyệt trong tháng 6/2021; đồng thời, bổ sung vào nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện phía Đông.

chọn