Quy định về mức giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán

Giá dịch vụ áp dụng tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam được quy định như sau: Giá dịch vụ quản lý thành viên lưu ký là 20 triệu đồng/năm.
Ảnh minh họa - Nguồn: Vnmedia

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 241/2016/TT-BTC quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Thông tư 241/2016/TT-BTC thay thế Thông tư số 65/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hoạt động chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và VSD và Thông tư số 09/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá cổ phần và các loại chứng khoán theo quy định của Luật Chứng khoán.

Theo đó, giá dịch vụ quản lý thành viên giao dịch, áp dụng mức giá chung cho thành viên tất cả các loại thị trường và không thu theo tư cách thành viên của từng loại thị trường riêng biệt (cổ phiếu, trái phiếu, UPCOM) là 20 triệu đồng/năm.

Giá dịch vụ đăng ký niêm yết lần đầu: Đối với cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư là 10 triệu đồng; đối với chứng quyền là 5 triệu đồng. Mức giá này không áp dụng đối với trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương và các tổ chức đăng ký giao dịch trên UPCOM

Theo biểu giá ban hành kèm Thông tư có quy định về giá dịch vụ kết nối trực tuyến lần đầu là 150 triệu đồng/thành viên; Kết nối định kỳ là 50 triệu đồng/thành viên/năm…

Giá dịch vụ áp dụng tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam được quy định như sau: Giá dịch vụ quản lý thành viên lưu ký là 20 triệu đồng/năm.

Giá dịch vụ lưu ký chứng khoán đối với: Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền là 0,4 đồng/cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền/tháng; đối với trái phiếu là 0,2 đồng/trái phiếu/tháng…

Giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán quy định tại Thông tư này là giá không chịu thuế giá trị gia tăng theo quy định tại điểm c khoản 8 Điều 5 Luật Thuế giá trị gia tăng và văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

Đối với các dịch vụ khác không quy định tại Biểu giá, Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam được tự định giá dịch vụ do mình cung ứng phù hợp với thực tế cung ứng dịch vụ và quy định của pháp luật về giá, pháp luật có liên quan.

Các tổ chức cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán phải thực hiện niêm yết giá, công khai giá, chấp hành theo quy định của pháp luật về giá, pháp luật về chứng khoán và văn bản hướng dẫn có liên quan.

Về chế độ thanh toán giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán, Thông tư quy định, trường hợp tổ chức đăng ký lại tư cách thành viên giao dịch thì thanh toán giá dịch vụ quản lý thành viên giao dịch, giá dịch vụ duy trì kết nối, giá dịch vụ sử dụng thiết bị đầu cuối như các trường hợp đăng ký làm thành viên mới.

Thông tư cũng quy định trường hợp các thành viên giao dịch bị ngừng giao dịch hoặc đình chỉ hoạt động giao dịch hoặc ngừng kết nối trực tuyến kéo dài sang năm tiếp theo mà không bị chấm dứt tư cách thành viên thì thành viên giao dịch vẫn phải thanh toán giá dịch vụ quản lý thành viên giao dịch, giá dịch vụ duy trì kết nối, giá dịch vụ sử dụng thiết bị đầu cuối năm tiếp theo.

Đồng thời, Thông tư cũng nêu rõ trường hợp các thành viên giao dịch đã ngừng giao dịch hoặc bị đình chỉ hoạt động giao dịch hoặc ngừng kết nối trực tuyến để chấm dứt tư cách thành viên trong năm đó thì không phải thanh toán giá dịch vụ quản lý thành viên giao dịch, giá dịch vụ duy trì kết nối, giá dịch vụ sử dụng thiết bị đầu cuối trong các năm tiếp theo.

Độc giả có vướng mắc về pháp lý xin gửi yêu cầu hoặc đề nghị tư vấn qua Email: thuandx@vietnammoi.vn hoặc xuanthuandong@gmail.com

Ngoài ra độc giả tham khảo kiến thức luật tại: vietnammoi.vn

Lưu ý: Những tư vấn theo đề nghị của người gửi câu hỏi qua Email, nội dung trả lời có giá trị tham khảo, phổ biến kiến thức, không dùng làm tài liệu tố tụng.

Luật gia Đồng Xuân Thuận

chọn
5 điểm nổi bật trong quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021 - 2030
Vĩnh Phúc là một trong những tỉnh được quy hoạch lên thành phố trực thuộc Trung ương đến năm 2050. Cùng điểm qua những điểm nổi bật về quy hoạch tỉnh này thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050.