Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Điện Biên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Điện Biên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 555/QĐ-TTg ngày 16/5/2018.

Theo Quyết định phê duyệt, Quy hoạch xác định quan điểm phát triển gồm phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Điện Biên đảm bảo phù hợp với Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững, Quy hoạch tổng thể phát triển phát triển kinh tế - xã hội vùng Trung du và miền núi phía Bắc, Quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

Phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo khai thác tiềm năng, lợi thế để đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực; gắn phát triển kinh tế với phát triển toàn diện các mặt văn hoá, xã hội, bảo vệ môi trường, giảm nghèo bền vững và đảm bao an sinh xã hội;

Phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo nâng cao hiệu quả đầu tư công, tăng cường thu hút nguồn lực đầu tư của các thành phần kinh tế để xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát triển mạnh du lịch lịch sử, sinh thái gắn với bản sắc văn hoá dân tộc; đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp, hình thành các vùng sản xuất hàng hoá, phát triển công nghiệp chế biến, sản xuất vật liệu xây dựng và nguồn thuỷ điện đóng góp cho tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế;...

Về mục tiêu chung đến năm 2030, phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, cải thiện rõ rệt và đồng bộ hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu phát triển kinh tế, dân sinh và đảm bảo quốc phòng, an ninh;

Thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các khu vực dân cư, các điều kiện trật tự, an toàn xã hội và an sinh xã hội được đảm bảo tốt; an ninh được giữ vững. Phấn đấu đến năm 2030 Điện Biên thành một tỉnh có trình độ phát triển ở mức trung bình khá trong Vùng trung du và miền núi phía Bắc; là Trung tâm dịch vụ, du lịch của vùng Trug du miền núi Bắc Bộ.

XEM CHI TIẾT: Quyết định phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Điện Biên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.