Sản lượng tiêu thụ giảm khiến Tisco báo lỗ hơn 25 tỷ đồng trong quý III

Quý III, sản lượng tiêu thụ của Tisco giảm 21.895 tấn, tương ứng giảm 11,4% so với cùng kỳ, qua đó công ty ghi nhận lỗ sau thuế 25,05 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 9,84 tỷ đồng.

CTCP Gang thép Thái Nguyên (Tisco, mã chứng khoán: TIS) vừa công bố kết quả kinh doanh quý III, theo đó doanh thu đạt 2.604,5 tỷ đồng, giảm 15,5% so với cùng kỳ, lợi nhuận thuần kinh doanh ghi nhận lỗ 37,86 tỷ đồng, giảm 54,72 tỷ đồng so với quý III năm ngoái.

Tisco cho biết nguyên nhân lợi nhuận sau thuế giảm mạnh do sản lượng tiêu thụ giảm 21.895 tấn, tương ứng giảm 11,4% so với cùng kỳ, đồng thời giá bán giảm mạnh. 

Trong kỳ, giá vốn hàng bán giảm 11,67%, lợi nhuận gộp cũng giảm 75,7% so với cùng kỳ còn 44,65 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng tăng 36,36% so với cùng kỳ, chi phí tài chính giảm 45%, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 59,68%.

Kết quả, công ty báo lỗ sau thuế 25,05 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 9,84 tỷ đồng. 

 Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm của Tisco. Nguồn: BCTC công ty, Quỳnh Anh tổng hợp.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Tisco ghi nhận doanh thu đạt 9.525,08 tỷ đồng, giảm 1,1% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 7,9 tỷ đồng, giảm 93% so với cùng kỳ. 

Tisco đặt kế hoạch năm nay với lợi nhuận trước thuế 90 tỷ đồng. Kết thúc 9 tháng đầu năm, công ty đã hoàn thành 24,9% kế hoạch lợi nhuận trước thuế cả năm.

Về dòng tiền của Tisco, dòng tiền kinh doanh sau 9 tháng ghi nhận âm 171,76 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ dương 608,16 tỷ đồng, chủ yếu từ việc công ty giảm khoản phải trả 963,43 tỷ đồng, tăng hàng tồn kho 672,4 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư ghi nhận âm 21,3 tỷ đồng và dòng tiền tài chính ghi nhận âm 37,2 tỷ đồng. Qua đó, dòng tiền thuần trong kỳ âm hơn 230 tỷ đồng. 

Tính tới ngày 30/9, tổng tài sản của Tisco ghi nhận 10.512,9 tỷ đồng, tăng 1,8% so với đầu năm. Trong đó, tài sản dở dang dài hạn đạt 6.184,1 tỷ đồng, chiếm 58,8% tổng tài sản; tồn kho đạt 2.115,5 tỷ đồng, chiếm 20,1% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 1.259,1 tỷ đồng, chiếm 12% tổng tài sản.

Trong đó, tồn kho đã tăng 47,4% so với đầu năm, chủ yếu là tăng nguyên liệu, vật liệu (1.214,9 tỷ đồng), thành phẩm (731,1 tỷ đồng), chi phí sản xuất kinh doanh dở dang (160 tỷ đồng).

Ngoài ra, tính tới thời điểm cuối tháng 9, tổng nợ vay tài chính ngắn hạn và dài hạn ghi nhận 4.365 tỷ đồng (chiếm 41,5% tổng nguồn vốn), tăng 1% so với đầu kỳ. Theo báo cáo lưu chuyển tiền tệ, trong 9 tháng, công ty đã vay hơn 4.934 tỷ đồng (đa phần là vay ngắn hạn) và trả nợ gốc vay 4.971 tỷ đồng. 

chọn
Khởi công, khánh thành nhiều dự án giao thông trong tháng 4
Dự kiến trong quý II/2023, các chủ đầu tư/ban quản lý dự án sẽ sớm hoàn thiện các thủ tục đầu tư để khởi công 10 dự án, hoàn thành 9 dự án.