Tham khảo biểu mẫu đơn đề nghị thay đổi nội dung giấy phép xây dựng cập nhật 2021

Đơn đề nghị thay đổi nội dung giấy phép xây dựng nằm trong bộ hồ sơ mà chủ thầu cần có khi muốn thay đổi kết cấu, thiết kế công trình. Tham khảo ngay biểu mẫu đơn đề nghị thay đổi nội dung giấy phép xây dựng mới nhất 2021 trong bài viết sau.

Biểu mẫu đơn đề nghị thay đổi nội dung giấy phép xây dựng chuẩn nhất

Cá nhân, hộ gia đình hoặc chủ thầu phải làm đơn đề nghị thay đổi nội dung giấy phép xây dựng khi:

- Thay đổi hình thức kiến trúc mặt ngoài của công trình đối với công trình trong đô thị thuộc khu vực có yêu cầu về quản lý kiến trúc

- Thay đổi một trong các yếu tố về vị trí, diện tích xây dựng; quy mô, chiều cao, số tầng của công trình và các yếu tố khác ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực chính

Tham khảo biểu mẫu đơn đề nghị thay đổi nội dung giấy phép xây dựng cập nhật 2021 - Ảnh 1.

Nguồn: istockphoto

- Điều chỉnh thiết kế bên trong công trình làm thay đổi công năng sử dụng làm ảnh hưởng đến an toàn, phòng, chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường

Một đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng nhà ở nông thôn đầy đủ sẽ bao gồm những thông tin quan trọng sau:

- Thông tin về chủ đầu tư

- Thông tin công trình

- Nội dung thay đổi trong giấy phép xây dựng

- Cam kết

- Chữ ký của người làm đơn

Sau đây là biểu mẫu đơn đề nghị thay đổi nội dung giấy phép xây dựng mà bạn có thể tham khảo:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI NỘI DUNG GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

Kính gửi: ..............................................................................

Tôi tên: .........................................................Sinh năm:

Chứng minh nhân dân số:.............................. do:.............................. cấp ngày:

Địa chỉ thường trú:

Số nhà: đường: phường (xã): quận (huyện):

Là chủ đầu tư công trình tại số:....đường:......phường (xã):......quận (huyện):......

đã được……... cấp Giấy phép xây dựng số:....ngày.....tháng....năm....

Nay tôi đề nghị được thay đổi nội dung Giấy phép xây dựng đã được cấp.

+ Nội dung trong Giấy phép xây dựng đã cấp:

+ Nội dung đề nghị thay đổi:

.............., ngày...tháng....năm...

Đính kèm:

- Bản vẽ thiết kế mới

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ và tên)

Tải biểu mẫu đơn đề nghị thay đổi nội dung giấy phép xây dựng mới nhất tại đây: 

Hồ sơ đề nghị thay đổi nội dung giấy phép xây dựng

Hồ sơ đề nghị thay đổi nội dung giấy phép xây dựng gồm:

Đối với trường hợp chủ thầu muốn thay đổi giấy phép xây dựng công trình:

- Đơn đề nghị Điều chỉnh giấy phép xây dựng (GPXD) theo mẫu tại Phụ lục số 2 Thông tư 15/2016/TT-BXD

- Bản chính GPXD đã được cấp

- Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính bản vẽ thiết kế mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt bộ phận, hạng Mục công trình đề nghị Điều chỉnh tỷ lệ 1/50 - 1/200;

- Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính văn bản phê duyệt Điều chỉnh thiết kế của người có thẩm quyền

- Bản kê khai Điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân thiết kế đối với trường hợp thiết kế không do cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định

- Báo cáo kết quả thẩm định thiết kế Điều chỉnh của cơ quan chuyên môn về xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng

Tham khảo biểu mẫu đơn đề nghị thay đổi nội dung giấy phép xây dựng cập nhật 2021 - Ảnh 3.

Nguồn: istockphoto

Đối với trường hợp cá nhân, hộ gia đình muốn thay đổi giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ:

- Đơn đề nghị Điều chỉnh GPXD theo mẫu tại Phụ lục số 2 Thông tư 15/2016/TT-BXD

- Bản chính GPXD đã được cấp

- Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính bản vẽ thiết kế mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt bộ phận, hạng Mục công trình đề nghị Điều chỉnh tỷ lệ 1/50 - 1/200.

- Đối với trường hợp yêu cầu phải được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thì phải nộp kèm theo báo cáo kết quả thẩm định thiết kế.

Cá nhân, hộ gia đình và chủ thầu có thể nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa để chuyển cho cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng, cụ thể:

- Bộ phận một cửa cấp huyện đối với công trình, nhà ở riêng lẻ mà giấy phép xây dựng UBND cấp huyện cấp

- Bộ phận một cửa cấp tỉnh (trung tâm hành chính công) đối với công trình mà giấy phép xây dựng do UBND cấp tỉnh cấp

Tham khảo biểu mẫu đơn đề nghị thay đổi nội dung giấy phép xây dựng cập nhật 2021 - Ảnh 4.

Nguồn: istockphoto

Lưu ý: Nếu địa phương chưa thành lập bộ phận một cửa để tiếp nhận hồ sơ thì nộp trực tiếp tại cơ quan trước đây đã cấp giấy phép xây dựng.

Thời gian giải quyết hồ sơ là 20 ngày đối với công trình 15 ngày đối với nhà ở riêng lẻ, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Lưu ý khi làm đơn đề nghị thay đổi nội dung giấy phép xây dựng

Trường hợp thiết kế xây dựng của công trình đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định, các bản vẽ thiết kế theo quy định nêu trên là bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp các bản vẽ thiết kế xây dựng đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định.

Nội dung GPXD Điều chỉnh được ghi trực tiếp vào GPXD đã cấp hoặc ghi thành Phụ lục riêng và là bộ phận không tách rời với GPXD đã được cấp.

chọn