8 dự án bất động sản 1.470 ha đang tìm chủ ở Quảng Ninh

Theo danh mục dự án thi hút đầu tư tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, tỉnh Quảng Ninh có 8 dự án quy mô 1.470 ha đang kêu gọi đầu tư giai đoạn này.