Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang

Quy hoạch sử dụng đất huyện An Minh được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện An Minh tới năm 2020.

An Minh là một huyện thuộc tỉnh Kiên Giang, Việt Nam. Huyện An Minh nằm ở phía nam tỉnh Kiên Giang. Diện tích vào khoảng 590,56 km2.

Vị trí địa lý của huyện An Minh như sau: Phía đông giáp huyện U Minh Thượng; phía tây giáp vịnh Thái Lan; phía nam giáp các huyện U Minh, Thới Bình và tỉnh Cà Mau; phía bắc giáp huyện An Biên.

Huyện An Minh có 11 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Thứ Mười Một (huyện lỵ) và 10 xã: Đông Hòa, Đông Hưng, Đông Hưng A, Đông Hưng B, Đông Thạnh, Tân Thạnh, Thuận Hòa, Vân Khánh, Vân Khánh Đông, Vân Khánh Tây.

Về quy hoạch, ngày 17 tháng 03 năm 2020, UBND tỉnh Kiên Giang ra Quyết định số 677/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang . Quyết định này vẫn có hiệu lực cho tới khi có Quyết định mới được ban hành.

Về mục tiêu quy hoạch, thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt; tăng cường công tắc kiểm tra, giám sát quá trình thu hồi đất, giao đất và triển khai thực hiện các dự án, công trình theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

- Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; định kỳ hằng năm, UBND huyện An Minh báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất về sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, trình UBND tỉnh báo cáo chính phủ.

Diện tích, cơ cấu sử dụng đất đến năm 2020 huyện An Minh về diện tích đất nông nghiệp là 54.155,95 ha chiếm 91,65%. Trong đó đất trồng lúa có diện tích là 37.155,95 ha chiếm 64,02%; đất trồng cây hằng năm khác là 45,39 ha chiếm 0,08%. Diện tích đất phi nông nghiệp là 4.932,32 ha chiếm 8,35% trong đó đất thương mại, dịch vụ là 17,54 ha chiếm 0,03%; đất ở tại nông thôn là 1.264,72 ha chiếm 2,14%; đất ở tại đô thị là 72,17 ha chiếm 0,12%.

Dưới đây là quy hoạch sử dụng đất huyện An Minh bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện An Minh:

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang - Ảnh 1.

Huyện An Minh thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang - Ảnh 2.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện An Minh tới năm 2020.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang - Ảnh 3.

Kí hiệu đất đai trên bản đồ quy hoạch.

 - Xem và tải về toàn văn quyết định phê duyệt quy hoạch huyện An Minh TẠI ĐÂY.

- Xem chi tiết quy hoạch sử dụng đất huyện An Minh trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện An Minh đến năm 2020 TẠI ĐÂY.

- Xem thêm: Cập nhật toàn bộ bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện An Minh TẠI ĐÂY.