Bộ Xây dựng yêu cầu thu hồi các dự án chậm tiến độ

Trả lời kiến nghị của cử tri về việc hạn chế qui hoạch treo gây lãng phí tài nguyên đất, Bộ Xây dựng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần giải quyết triệt để đối với những công trình quá thời hạn nhưng chưa thực hiện.

Cử tri Bình Dương đề nghị trong công tác qui hoạch cần chú trọng đặc biệt tới nguồn lực thực hiện, tránh trường hợp nguồn lực không đảm bảo dẫn đến qui hoạch treo, lãng phí tài nguyên đất, đồng thời ảnh hưởng đến đời sống nhân dân và các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội.

Bộ Xây dựng cho biết, "Qui hoạch treo" được hiểu là loại qui hoạch đã được lập và phê duyệt nhưng tổ chức thực hiện chậm hoặc không thực hiện được một số nội dung qui hoạch. Đây cũng là hiện tượng không chỉ gây ảnh hưởng tiêu cực tới quyền lợi hợp pháp, cuộc sống người dân như đại biểu đã nêu mà còn gây lãng phí tài nguyên, giảm hiệu quả, chất lượng của đô thị và gây bức xúc trong xã hội.

Để hạn chế tình trạng trên, Bộ Xây dựng yêu cầu các ngành phối hợp với các địa phương triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 01/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chấn chỉnh công tác qui hoạch xây dựng, quản phát triển theo đô thị theo qui hoạch được duyệt;

Bên cạnh đó cần rà soát, điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi hệ thống văn bản pháp luật, qui chuẩn, tiêu chuẩn về qui hoạch xây dựng, đầu tư xây dựng: Sửa đổi, bổ sung Luật Xây dựng, Luật qui hoạch đô thị, tăng cường sự tham gia của cộng đồng dân cư, nhà đầu tư trong quá trình lấy ý kiến đồ án qui hoạch; thẩm định dự án đầu tư xây dựng, tăng cường thẩm tra năng lực chủ đầu tư về vốn, khả năng huy động vốn, năng lực quản ; tổ chức tư vấn đối với chất lượng qui hoạch.

Bộ cũng kiến nghị xây dựng các cơ chế chính sách thu hút đầu tư (xã hội hóa) và đa dạng hóa hình thức đầu tư (BT, PPP,...) cho việc đầu tư các công tình xã hội như công viên cây xanh, y tế, giáo dục và các công trình giao thông.

Tăng cường hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các địa phương trong công tác quản thực hiện qui hoạch để kịp thời phát hiện, xử các vi phạm như thu hồi các dự án chậm tiến độ theo qui định; xử các cán bộ gây ách tắc làm thiệt hại cho nhà đầu tư, Nhà nước, ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của người dân.

Ngoài ra, Bộ Xây dựng cũng yêu cầu các địa phương cần rà soát qui hoạch, kịp thời điều chỉnh hoạch huỷ bỏ qui hoạch đã quá thời hạn mà không có tính khả thi. Bộ cũng cho rằng việc "giải quyết triệt để đối với những công trình quá thời hạn chưa thực hiện" thuộc thẩm quyền của địa phương.

Các địa phương cần xây dựng kế hoạch thực hiện qui hoạch và công khai những thông tin trên.... Cụ thể hoá các qui định văn bản pháp luật phù hợp với điều kiện đặc thù của địa phương trong việc tham gia của cộng đồng dân cư, phổ biến và tuyên truyền sự tham gia của người dân trong quá trình thực hiện qui hoạch.

Trước đó, thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, Bộ Xây dựng đã có Báo cáo số 28/BC-BXD, ngày 15/3/2019 gửi Đoàn Giám sát Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lí, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018; trong đó, Bộ Xây dựng đã xác định rõ các bất cập như phản ánh của cử tri tỉnh Bình Dương và đề xuất, kiến nghị các giải pháp khắc phục cụ thể.

chọn