Gần 300 tỷ làm khu tái định cư KCN Gilimex Vĩnh Long

Khu công nghiệp Bình Tân (Khu công nghiệp Gilimex Vĩnh Long), tỉnh Vĩnh Long - giai đoạn 1 có diện tích khoảng 98.500 m2. Tổng mức đầu tư dự án là hơn 299,2 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự án từ năm 2023 - 2025, hình thức đầu tư là xây dựng mới.

UBND tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành quyết định về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khu tái định cư Khu công nghiệp Bình Tân (Khu công nghiệp Gilimex Vĩnh Long), huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long - giai đoạn 1.

Mục tiêu đầu tư của dự án là nhằm phục vụ bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Gilimex Vĩnh Long dự án Khu tái định cư dự kiến đầu tư và một số dự án khác có liên quan trên địa bàn huyện, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

UBND tỉnh sẽ thực hiện thu hồi phần diện tích đất theo quy hoạch với diện tích khoảng 98.500 m2. Đầu tư các hạng mục hạ tầng kỹ thuật thiết yếu để đảm bảo phục vụ cho khoảng 317 hộ dân bị ảnh hưởng phải tái định cư.

Tổng mức đầu tư dự án là hơn 299,2 tỷ đồng, nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước (nguồn thu tiền sử dụng đất đối với các hộ dân được bố trí tái định cư), và nguồn vốn ngân sách huyện Bình Tân.

Tỉnh Vĩnh Long cho biết, trước mắt CTCP khu công nghiệp Gilimex Vĩnh Long sẽ tạm ứng kinh phí tái định cư cho các hộ dân thuộc dự án khu công nghiệp Gilimex Vĩnh Long. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2023 - 2025, hình thức đầu tư là xây dựng mới.

chọn