Phú Thọ đấu giá 86 ô đất liền kề tại huyện Tam Nông, khởi điểm từ 3,5 triệu đồng/m2

86 ô đất ở nông thôn tại khu 8, xã Hương Nộn, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ, có diện tích từ 108,5 m2/ô đến 354,57 m2/ô.

Công ty đấu giá hợp danh Việt Linh vừa ra thông báo đấu giá tài sản của UBND huyện Tam Nông .

Cụ thể là quyền sử dụng đất đối với 86 ô đất ở nông thôn tại khu 8, xã Hương Nộn, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Diện tích các ô đất từ 108,5 m2/ô đến 354,57 m2/ô.

86 ô đất có mức giá khởi điểm từ 3,5 đến 10 triệu đồng/m2. Tổng giá khởi điểm của các ô đất là hơn 48,33 tỷ đồng. Bước giá là 100.000 đồng/m2.

 

STT

Ký hiệu ô đất

Diện tích

Giá khởi điểm

Thành tiền giá khởi điểm

Tiền đặt trước

Tiền mua hồ sơ

   

(m2)

(đồng/m2)

(đồng/ô)

(đồng/ô)

(đồng/hồ sơ)

1

LK1-01

 145,00

5.000.000

725.000.000

100.000.000

500.000

2

LK1-02

 120,00

4.000.000

480.000.000

80.000.000

200.000

3

LK1-03

 120,00

4.000.000

480.000.000

80.000.000

200.000

4

LK1-04

 120,00

4.000.000

480.000.000

80.000.000

200.000

5

LK1-05

 120,00

4.000.000

480.000.000

80.000.000

200.000

6

LK1-06

 120,00

4.000.000

480.000.000

80.000.000

200.000

7

LK1-07

 120,00

4.000.000

480.000.000

80.000.000

200.000

8

LK1-08

 120,00

4.000.000

480.000.000

80.000.000

200.000

9

LK1-09

 120,00

4.000.000

480.000.000

80.000.000

200.000

10

LK1-10

 120,00

4.000.000

480.000.000

80.000.000

200.000

11

LK1-11

 120,00

4.000.000

480.000.000

80.000.000

200.000

12

LK1-12

 120,00

4.000.000

480.000.000

80.000.000

200.000

13

LK1-13

 120,00

4.000.000

480.000.000

80.000.000

200.000

14

LK1-14

 120,00

4.000.000

480.000.000

80.000.000

200.000

15

LK1-15

 120,00

4.000.000

480.000.000

80.000.000

200.000

16

LK1-16

 120,00

4.000.000

480.000.000

80.000.000

200.000

17

LK1-17

 120,00

4.000.000

480.000.000

80.000.000

200.000

18

LK1-18

 180,00

4.000.000

720.000.000

100.000.000

500.000

19

LK2-01

 129,16

5.000.000

645.800.000

100.000.000

500.000

20

LK2-02

 108,50

4.000.000

434.000.000

80.000.000

200.000

21

LK2-03

 108,50

4.000.000

434.000.000

80.000.000

200.000

22

LK2-04

 108,50

4.000.000

434.000.000

80.000.000

200.000

23

LK2-05

 108,50

4.000.000

434.000.000

80.000.000

200.000

24

LK2-06

 108,50

4.000.000

434.000.000

80.000.000

200.000

25

LK2-07

 108,50

4.000.000

434.000.000

80.000.000

200.000

26

LK2-08

 108,50

4.000.000

434.000.000

80.000.000

200.000

27

LK2-09

 108,50

4.000.000

434.000.000

80.000.000

200.000

28

LK2-10

 108,50

4.000.000

434.000.000

80.000.000

200.000

29

LK2-11

 108,50

4.000.000

434.000.000

80.000.000

200.000

30

LK2-12

 115,12

5.000.000

575.600.000

80.000.000

500.000

31

LK2-13

 202,37

5.000.000

1.011.850.000

200.000.000

500.000

32

LK2-14

 108,50

4.000.000

434.000.000

80.000.000

200.000

33

LK2-15

 108,50

4.000.000

434.000.000

80.000.000

200.000

34

LK2-16

 108,50

4.000.000

434.000.000

80.000.000

200.000

35

LK2-17

 108,50

4.000.000

434.000.000

80.000.000

200.000

36

LK2-18

 108,50

4.000.000

434.000.000

80.000.000

200.000

37

LK2-19

 108,50

4.000.000

434.000.000

80.000.000

200.000

38

LK2-20

 108,50

4.000.000

434.000.000

80.000.000

200.000

39

LK2-21

 108,50

4.000.000

434.000.000

80.000.000

200.000

40

LK2-22

 113,12

5.000.000

565.600.000

100.000.000

500.000

41

LK3-01

 115,12

5.000.000

575.600.000

100.000.000

500.000

42

LK3-02

 108,50

4.000.000

434.000.000

80.000.000

200.000

43

LK3-03

 124,00

4.000.000

496.000.000

80.000.000

200.000

44

LK3-04

 113,12

5.000.000

565.600.000

100.000.000

500.000

45

LK3-05

 108,50

4.000.000

434.000.000

80.000.000

200.000

46

LK3-06

 124,00

4.000.000

496.000.000

80.000.000

200.000

47

LK4-01

 354,57

5.000.000

1.772.850.000

200.000.000

500.000

48

LK4-02

 175,00

4.000.000

700.000.000

100.000.000

500.000

49

LK4-03

 175,00

4.000.000

700.000.000

100.000.000

500.000

50

LK4-04

 175,00

4.000.000

700.000.000

100.000.000

500.000

51

LK4-05

 136,87

5.000.000

684.350.000

100.000.000

500.000

52

LK4-06

 120,00

4.000.000

480.000.000

80.000.000

200.000

53

LK4-07

 120,00

4.000.000

480.000.000

80.000.000

200.000

54

LK4-08

 120,00

4.000.000

480.000.000

80.000.000

200.000

55

LK4-09

 120,00

4.000.000

480.000.000

80.000.000

200.000

56

LK4-10

 120,00

4.000.000

480.000.000

80.000.000

200.000

57

LK4-11

 120,00

4.000.000

480.000.000

80.000.000

200.000

58

LK4-12

 120,00

4.000.000

480.000.000

80.000.000

200.000

59

LK4-13

 120,00

4.000.000

480.000.000

80.000.000

200.000

60

LK4-14

 120,00

4.000.000

480.000.000

80.000.000

200.000

61

LK4-15

 119,43

4.000.000

477.720.000

80.000.000

200.000

62

LK4-16

 235,54

5.000.000

1.177.700.000

200.000.000

500.000

63

LK5-01

 147,37

5.000.000

736.850.000

100.000.000

500.000

64

LK5-02

 129,00

4.000.000

516.000.000

100.000.000

500.000

65

LK5-03

 129,00

4.000.000

516.000.000

100.000.000

500.000

66

LK5-04

 129,00

4.000.000

516.000.000

100.000.000

500.000

67

LK5-05

 129,00

4.000.000

516.000.000

100.000.000

500.000

68

LK5-06

 129,00

4.000.000

516.000.000

100.000.000

500.000

69

LK5-07

 129,00

4.000.000

516.000.000

100.000.000

500.000

70

LK5-08

 157,26

5.000.000

786.300.000

100.000.000

500.000

71

LK6-01

 147,37

5.000.000

736.850.000

100.000.000

500.000

72

LK6-02

 129,00

4.000.000

516.000.000

100.000.000

500.000

73

LK6-03

 129,00

4.000.000

516.000.000

100.000.000

500.000

74

LK6-04

 129,00

4.000.000

516.000.000

100.000.000

500.000

75

LK6-05

 129,00

4.000.000

516.000.000

100.000.000

500.000

76

LK6-06

 129,00

4.000.000

516.000.000

100.000.000

500.000

77

LK6-07

 129,00

4.000.000

516.000.000

100.000.000

500.000

78

LK6-08

 129,00

4.000.000

516.000.000

100.000.000

500.000

79

LK6-09

 184,65

3.500.000

646.275.000

100.000.000

500.000

80

LK6-10

 128,40

4.000.000

513.600.000

100.000.000

500.000

81

LK6-11

 181,50

3.500.000

635.250.000

100.000.000

500.000

82

LK6-12

 110,00

4.000.000

440.000.000

80.000.000

200.000

83

LK6-13

 110,00

4.000.000

440.000.000

80.000.000

200.000

84

LK7-01

 110,00

6.000.000

660.000.000

100.000.000

500.000

85

LK7-02

 158,00

5.500.000

869.000.000

100.000.000

500.000

86

LK7-03

 189,29

10.000.000

1.892.900.000

200.000.000

500.000

Tổng

11.203,26

 

48.334.695.000

   

Về hình thức, phương thức đấu giá, đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên (trả giá một vòng).

Người đăng ký tham gia đấu giá đăng ký với Công ty Đấu giá hợp danh Việt Linh để xem tài sản vào ngày 2/11 và ngày 3/11 (trong giờ hành chính), tại thực địa khu đất đấu giá.

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ từ ngày thông báo đến hết 16h30 ngày 10/11 (trong giờ hành chính) tại Phòng Tài chính - Kế hoạch UBND huyện Tam Nông và Công ty Đấu giá hợp danh Việt Linh.

Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và phiếu trả giá, người tham gia đấu giá nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá cùng phiếu trả giá gửi qua đường bưu chính bằng hình thức gửi bảo đảm đến Công ty Đấu giá hợp danh Việt Linh hoặc Phòng Tài chính - Kế hoạch UBND huyện Tam Nông từ ngày 21/10 đến 16h30 ngày 10/11.

Khách hàng nộp tiền đặt trước từ ngày 9/11 đến trước 16h30 ngày 11/11 vào tài khoản của Công ty Đấu giá hợp danh Việt Linh.

Buổi công bố giá được tổ chức vào 7h30 ngày 13/11 tại hội trường Trung tâm Hội nghị huyện Tam Nông.

Thông tin liên hệ: Phòng Tài chính - Kế hoạch UBND huyện Tam Nông, địa chỉ thị trấn Hưng Hóa, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ; hoặc Công ty Đấu giá hợp danh Việt Linh, địa chỉ Tầng 2, số nhà 2436, đường Hùng Vương, phường Vân Cơ, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, điện thoại 02103.898.179.

chọn
CMH Group lấn sân bất động sản với dự án hơn nghìn tỷ ở Phú Thọ
Quý I năm nay, Khu nhà ở đô thị hơn 1.000 tỷ đồng tại thị trấn Cẩm Khê, huyện Cẩm Khê dự kiến sẽ bắt đầu triển khai. Đây là dự án nằm trong kế hoạch lấn sân bất động sản của CMH Group - một tập đoàn vốn chuyên xây dựng các công trình thuỷ điện lớn trên cả nước.