Quy hoạch xây dựng huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2040, định hướng đến năm 2050

Quy hoạch xây dựng vùng huyện Đất Đỏ đến năm 2040, định hướng đến năm 2050 được UBND tỉnh phê duyệt ngày 19/05/2020.

Phạm vi quy hoạch 

Phạm vi lập quy hoạch bao gồm toàn bộ ranh giới hành chính huyện Đất Đỏ hiện hữu với tổng quy mô diện tích là 18.886 ha. Phía đông giáp huyện Xuyên Mộc, phía tây giáp huyện Long Điền và TP Bà Rịa, phía nam giáp biển Đông, phía bắc giáp huyện Châu Đức. 

Huyện Đất Đỏ có 8 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 2 thị trấn: Đất Đỏ (huyện lỵ), Phước Hải và 6 xã: Láng Dài, Lộc An, Long Mỹ, Long Tân, Phước Hội, Phước Long Thọ. 

Tính chất vùng 

Huyện Đất Đỏ là vùng chủ đạo phát triển các không gian dịch vụ du lịch biển và các vùng cảnh quan tự nhiên, khu bảo tồn, dịch vụ du lịch. Huyện cũng là vùng phát triển một số ngành công nghiệp đa ngành, công nghệ cao; là vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, vùng chuyên canh lớn cây lâu năm, vùng rừng phòng hộ và dự trữ phát triển, vùng nuôi trồng đánh bắt hải sản. 

Các dự báo phát triển vùng 

Cơ cấu kinh tế huyện Đất Đỏ chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng dịch vụ, giảm tỷ trọng nghiệp-xây dựng, nông lâm thủy sản. Dự báo cơ cấu kinh tế huyện đất đỏ đến năm 2030 gồm nông nghiệp chiếm 10%, công nghiệp - xây dựng chiếm 32%, thương mại dịch vụ - du lịch chiếm 58%. Đến năm 2040 dự báo cơ cấu gồm nông nghiệp chiếm 8%, công nghiệp - xây dựng chiếm 32%, thương mại dịch vụ - du lịch chiếm 60%. 

Về dân số, dự báo đến 2040 dân số toàn huyện đạt khoảng 115.000 người, trong đó dân số đô thị khoảng 80.000 (gồm thị trấn Đất Đỏ, thị trấn Phước Hải, thị trấn Lộc An); dân số nông thôn khoảng 35.000 người. Đến năm 2050 thì dân số toàn huyện dự báo khoảng 130.000 người, trong đó dân số đô thị khoảng 95.000 người, dân số nông thôn khoảng 35.000 người.

Dự báo tỷ lệ đô thị hóa huyện Đất Đỏ đến năm 2030 khoảng 67%; đến năm 2040 khoảng 69% và đến năm 2050 khoảng 73%. Về nhu cầu đất xây dựng, nhu cầu đất xây dựng đô thị đến năm 2040 dự báo khoảng 1.200 ha và đến năm 2050 khoảng 1.400 ha. 

XEM và TẢI VỀ  Quyết định quy hoạch và các bản đồ trong đồ án Quy hoạch xây dựng huyện Đất Đỏ đến năm 2040, tầm nhìn đến 2050 ở dưới đây:      

 - Bản vẽ định hướng phát triển không gian: 

  Bản vẽ định hướng phát triển không gian vùng huyện Đất Đỏ. 

chọn