Quy hoạch xây dựng vùng huyện Lương Tài, Bắc Ninh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050

Ngày 03/03/2020, UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quyết định số 69/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Lương Tài đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.

Phạm vi lập quy hoạch

Theo quyết định, phạm vi lập quy hoạch bao gồm toàn bộ ranh giới hành chính huyện Lương Tài, với 14 đơn vị hành chính gồm 1 thị trấn và 13 xã, được giới hạn như sau: Phía đông giáp tỉnh Hải Dương; phía tây giáp huyện Thuận Thành; phía bắc giáp huyện Gia Bình và phía nam giáp huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. 

Tính chất vùng 

Huyện Lương Tài là vùng phát triển kinh tế nông nghiệp (ưu tiên nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái kết hợp du lịch trải nghiệm), dịch vụ thương mại, phát triển công nghiệp phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương. Huyện cũng là đầu mối giao lưu kinh tế, văn hóa với tỉnh Hải Dương, có vị trí quan trọng về mặt an ninh quốc phòng.  

 Các dự báo phát triển vùng   

Về quy mô dân số, đến hết năm 2025 dân số toàn huyện được dự báo khoảng 112.110 người, đến hết năm 2035 đạt khoảng 128.250 người.

Về cơ cấu kinh tế, dự báo đến năm 2025 tốc độ tăng trưởng kinh tế từ 9-9,5%/năm, lĩnh vực nông nghiệp chiếm 17,1%; lĩnh vực công nghiệp - xây dựng chiếm 41,0% và lĩnh vực dịch vụ chiếm 41,9%.

Dự báo đến năm 2030 tốc độ tăng trưởng kinh tế từ 10-10,5%/năm, lĩnh vực nông nghiệp chiếm 13,6%; lĩnh vực công nghiệp - xây dựng chiếm 44,0% và lĩnh vực dịch vụ chiếm 42,4%. 

Dự báo đến năm 2035, tốc độ tăng trưởng kinh tế từ 8,5-9,5%/năm, lĩnh vực nông nghiệp chiếm 10,8%; lĩnh vực công nghiệp - xây dựng chiếm 46,0% và lĩnh vực dịch vụ chiếm 43,2%. 

Tầm nhìn đến năm 2050 

Huyện thuộc vùng ngoại thành của thành phố trực thuộc trung ương đóng vai trò liên kết kinh tế giữa Bắc Ninh và Hải Dương, tập trung phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái kết hợp du lịch trải nghiệm, đô thị, dịch vụ và công nghiệp. Xây dựng khung bảo vệ thiên nhiên ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, phát triển bền vững, đảm bảo an ninh, quốc phòng. Xây dựng hệ thống đô thị hiện đại có môi trường sống tốt, giữ gìn và phát huy bản sắc địa phương. 

 XEM và TẢI VỀ Quyết định phê duyệt quy hoạch và các bản đồ trong đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Lương Tài, Bắc Ninh ở dưới đây:    

  - Bản vẽ định hướng phát triển không gian:    

  Bản vẽ định hướng phát triển không gian huyện Lương Tài. 

   Bản vẽ Quy hoạch giao thông huyện Lương Tài. 

chọn
5 điểm nổi bật trong quy hoạch TP Hải Phòng thời kỳ 2021 - 2030: Lập khu kinh tế ven biển, đưa Cát Hải thành quận biển đảo
Quy hoạch sân bay quốc tế ở Tiên Lãng; huyện Cát Hải sẽ trở thành quận biển đảo; thành lập mới 20 khu công nghiệp và khu kinh tế ven biển phía nam... là một số điểm nổi bật về quy hoạch TP Hải Phòng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050.