Tham khảo mẫu biên bản bàn giao tài sản mới nhất 2021

Bàn giao tài sản là một trong những hoạt động xảy ra thường xuyên trong đời sống. Để đảm bảo tính pháp lý trong các cuộc giao dịch, bạn cần tham khảo mẫu biên bản bàn giao tài sản trong bài viết sau.

Mẫu biên bản bàn giao tài sản được lập thành khi cá nhân, tổ chức cần bàn giao tài sản là nhà, vật kiến trúc và các tài sản gắn liền với nhà, đất hoặc phương tiện, máy móc, trang thiết bị,... và các tài sản có giá trị khác cho các bên liên quan.

Theo quy định tại Bộ Luật Dân sự năm 2015, việc bàn giao tài sản phải được lập thành văn bản có chữ ký của các bên bàn giao và bên nhận tài sản. Trong trường hợp xảy ra tranh chấp, biên bản bàn giao tài sản sẽ là bằng chứng trước tòa giúp bảo vệ quyền lợi cho các bên, đóng vai trò đặc biệt quan trọng về mặt pháp lý.

Gợi ý bản mẫu biên bản bàn giao tài sản chuẩn xác nhất

Một bản mẫu biên bản bàn giao tài sản đầy đủ sẽ bao gồm những thông tin quan trọng sau:

- Thông tin bên bàn giao

- Thông tin bên nhận bàn giao

- Nội dung bàn giao

- Bảng tài sản được bàn giao

- Thời gian văn bản có hiệu lực 

- Chữ ký bên giao, bên nhận và người làm chứng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI SẢN

Hôm nay, ngày.../...../....., tại.......................................................................

Chúng tôi gồm:

I. Bên giao:

Ông/Bà: ………………………………………………………………………….

Chức danh:……………………………….. Bộ phận: ………………………...

II. Bên nhận:

Ông/Bà: ………………………………………………………………………….

Chức danh:……………………………….. Bộ phận: ………………………...

III. Nội dung bàn giao

Vì lý do ………………… nên bên …………. đã tiến hành bàn giao tài sản cho bên ……………… tại: ………………………………………… theo bảng thống kê chi tiết sau:

STT

Tên tài sản

Đơn vị

Số lượng

Tình trạng

Thành tiền

Chữ ký nhận

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bên giao cam đoan rằng toàn bộ tài sản đã được bàn giao đầy đủ, đúng số lượng, chất lượng. Kể từ ngày ………………… số tài sản trên sẽ do bên ………………………. chịu trách nhiệm quản lý.

Biên bản được lập thành 03 bản, mỗi bên giữ một bản.

Bên giao

(Ký, ghi rõ họ tên)

Bên nhận

(Ký, ghi rõ họ tên)

Bên làm chứng

(Ký, ghi rõ họ tên)

Xem và tải bản mẫu biên bản bàn giao tài sản tại đây:

Thủ tục bàn giao tài sản

Mọi tài sản trước khi bàn giao phải kiểm kê và đánh giá lại theo mặt bằng giá trị thị trường tại thời điểm và địa điểm bàn giao. Riêng đối với nhà, đất đánh giá lại theo khung giá của UBND địa phương (nơi có nhà, đất bàn giao) quy định và, phải được phân định rõ nguồn vốn hình thành của từng tài sản.

Tham khảo mẫu biên bản bàn giao tài sản mới nhất 2021 - Ảnh 4.

Nguồn: istockphoto

Đối với tài sản bàn giao là bất động sản, khi bàn giao tài sản phải bàn giao toàn bộ hồ sơ về tài sản. Riêng những công trình xây dựng, lắp đặt dở dang bên bàn giao phải bàn giao toàn bộ hồ sơ: giấy phép xây dựng, giấy cấp đất, thiết kế, luận chứng kinh tế kỹ thuật được duyệt...; số vốn đã đầu tư theo từng nguồn thực tế quyết toán hoàn thành hạng mục công trình đến thời điểm bàn giao (có xác nhận của cơ quan cấp phát vốn) để cơ quan tiếp nhận tiếp tục tổ chức thực hiện theo đúng quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Khi tiến hành bàn giao phải lập biên bản bàn giao tài sản theo đúng mẫu quy định, ghi chép đầy đủ, chính xác số tài sản, giá trị và kèm theo các tài liệu có liên quan đến tài sản bàn giao. Biên bản bàn giao tài sản phải có sự xác nhận của cơ quan Tài chính (Quản lý công sản) cùng cấp.

Những lưu ý khi lập biên bản bàn giao tài sản

Biên bản bàn giao tài sản là biên bản thể hiện sự chuyển giao tài sản giữa cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức này cho cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức khác. Thông qua đó, hai bên thống kê tài sản, công cụ, dụng cụ giúp quá trình bàn giao tài sản diễn ra nhanh chóng, thuận tiện hơn. 

Tham khảo mẫu biên bản bàn giao tài sản mới nhất 2021 - Ảnh 5.

Nguồn: istockphoto

Sau khi hoàn tất bàn giao, người nhận bàn giao sẽ tiếp tục chịu trách nhiệm bảo quản hoặc sử dụng tiếp tài sản theo quy định. Do tính chất quan trọng của biên bản bàn giao tài sản nên người lập biên bản cần phải lưu ý những điều sau:

- Nêu rõ thời gian, địa điểm tiến hành bàn giao và lập biên bản

- Cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân, thông tin liên lạc giữa bên giao và bên nhận

- Ghi đầy đủ, rõ ràng, dễ hiểu nhất những thông tin quan trọng của tài sản: yên gọi, số lượng, thông số nhận dạng, tình trạng thực tế, giá trị của tài sản,…

- Nêu cụ thể điều kiện cũng như trách nhiệm và cam kết đối với tài sản sau khi bàn giao

- Chữ ký của cả hai bên (nếu cần thiết có thể có cả chữ ký của người làm chứng)

chọn