Thanh tra vi phạm trong sử dụng đất kinh doanh, xây dựng nhà ở của doanh nghiệp Nhà nước

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 73 yêu cầu Thanh tra Chính phủ thanh tra việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất sản xuất của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp cổ phần hóa sang kinh doanh đất, xây dựng nhà ở giai đoạn 2011 – 2017 để kịp thời phát hiện vi phạm và có biện pháp xử lí, khắc phục.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 73 về Chương trình hành động của Chính phủ, tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lí, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

Cụ thể, Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ủy ban Quản lí vốn nhà nước tại doanh nghiệp với vai trò là cơ quan đại diện chủ sở hữu chỉ đạo các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lí rà soát diện tích đất đang quản lí trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo qui định của pháp luật hiện hành.

Cùng với đó, việc sử dụng đất của doanh nghiệp sau cổ phần hóa cần được quản lí chặt chẽ, tăng cường giám sát, thanh tra, kiểm tra để đảm bảo tuân thủ phương án sử dụng đất đã được phê duyệt trong phương án cổ phần hóa doanh nghiệp

Đối với trường hợp doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất khác với phương án sử dụng đất đã được phê duyệt, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo rà soát toàn bộ các phương án được phê duyệt và báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Chính phủ cũng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo rà soát để xem xét, phê duyệt phương án sử dụng đất đối với các doanh nghiệp thuộc đối tượng phải cổ phần hóa nhưng chưa được phê duyệt phương án sử dụng đất; các doanh nghiệp đã cổ phần hóa nhưng chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án sử dụng đất cho phù hợp với qui định.

Đáng chú ý, Thanh tra Chính phủ sẽ thanh tra việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất sản xuất của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp cổ phần hóa sang kinh doanh đất, xây dựng nhà ở giai đoạn 2011 – 2017.

Bên cạnh đó, Thanh tra Chính phủ sẽ phối hợp với cơ quan thanh tra các cấp thực hiện kiểm tra, thanh tra, giám sát để kịp thời phát hiện vi phạm và có biện pháp xử lí, khắc phục.

chọn
Hàng loạt doanh nghiệp BĐS rục rịch với kế hoạch gọi vốn
Trong tháng 9, Nam Long, Becamex IDC,... lần lượt công bố kế hoạch huy động vốn từ trái phiếu. Bên cạnh đó, thành viên nhóm Novaland, Kinh Bắc… cũng dự kiến vay hàng nghìn tỷ từ kênh tín dụng cho các dự án BĐS.