Viglacera dự chi gần 450 tỷ đồng tạm ứng cổ tức năm 2022

Ngày 19/10 tới đây, Viglacera dự chi gần 450 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 10%/ cổ phiếu (1 cổ phiếu cổ đông nhận được 1.000 đồng).

Tổng Công ty Viglacera - CTCP (mã chứng khoán: VGC) vừa có thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền, với lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu cổ đông nhận được 1.000 đồng). 

Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 28/9, ngày thanh toán là ngày 19/10. Với 448,3 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty dự chi hơn 448,3 tỷ đồng cho đợt tạm ứng cổ tức này. 

Theo công ty, nguồn chi tạm ứng cổ tức là từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm nay.

Về địa điểm thực hiện chi trả đối với chứng khoán lưu ký thì người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký. Đối với chứng khoán chưa lưu ký thì người sở hữu làm thủ tục nhận tại trụ sở chính của công ty tại Hà Nội.

Tại ĐHĐCĐ năm nay, Viglacera đã công bố kế hoạch cổ tức năm 2022 dự kiến là 16% vốn điều lệ.

Về tình hình kinh doanh của công ty, nửa đầu năm nay, Viglacera ghi nhận lợi nhuận trước thuế sau soát xét của doanh nghiệp đạt 1.740 tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra cho cả năm 2022 (1.700 tỷ đồng). Riêng công ty mẹ đạt 1.374 tủ đồng lãi trước thuế, tương ứng 115% kế hoạch năm nay.

Theo Viglacera, doanh thu toàn tổng công ty 8 tháng đầu năm là 15.515 tỷ đồng, ước cả năm là 24.657 tỷ đồng, tương ứng 100% kế hoạch năm và tăng trưởng 31% so với năm ngoái.

Doanh thu hợp nhất 8 tháng đầu năm là 10.194 tỷ đồng, ước thực hiện cả năm là 16.574 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch năm và tăng trưởng 48% so với thực hiện năm 2021. Doanh thu công ty mẹ cả năm dự kiến đạt 6.778 tỷ đồng, đạt 105% kế hoạch và tăng trưởng 24% so với năm trước.

chọn
Tổng công ty Sông Đà (SJG) lãi hơn 1.600 tỷ đồng năm 2022 nhờ doanh thu tài chính
Năm 2022, doanh thu thuần của Sông Đà gần 5.519 tỷ đồng, giảm 9% so với năm trước. Nhờ doanh thu tài chính tăng vọt, lợi nhuận sau thuế của công ty hơn 1.646 tỷ đồng, tăng 179% và vượt kế hoạch đề ra.