1.200 tỉ đồng đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Ledana

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Ledana có diện tích 424,54 ha tại xã Lộc Thạnh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, tổng vốn đầu tư 1.200 tỉ đồng.
1.200 tỉ đồng đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Ledana - Ảnh 1.

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Ledana. Dự án được hưởng ưu đãi đầu tư theo qui định pháp luật hiện hành.

Mục tiêu của dự án là đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Ledana với quy mô sử dụng đất 424,54 ha tại xã Lộc Thạnh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước; tổng vốn đầu tư 1.200 tỉ đồng (trong đó vốn góp của Nhà đầu tư là 200 tỉ đồng). Công ty cổ phần quốc tế Lê Đại Nam là Nhà đầu tư.

Về tiến độ thực hiện dự án, Thủ tướng giao UBND tỉnh Bình Phước chỉ đạo Ban Quản khu kinh tế tỉnh Bình Phước yêu cầu nhà đầu tư điều chỉnh rút ngắn tiến độ thực hiện dự án không quá 5 năm kể từ ngày cấp Quyết định chủ trương đầu tư.

Tiến độ triển khai dự án theo qui định tại điểm d khoản 8 Điều 33 Luật Đầu tư, trong đó lưu ý đảm bảo tiến độ góp vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư, tiến độ huy động các nguồn vốn khác phải phù hợp với tiến độ giao đất, cho thuê đất; đảm bảo tuân thủ qui định của pháp luật về đất đai.

UBND tỉnh Bình Phước chỉ đạo Ban Quản khu kinh tế tỉnh Bình Phước và các cơ quan liên quan yêu cầu nhà đầu tư thực hiện các thủ tục về xây dựng theo qui định của pháp luật về xây dựng, kí quĩ để bảo đảm thực hiện dự án theo qui định của pháp luật về đầu tư.

Đồng thời nhà đầu tư cần đảm bảo góp đủ số vốn chủ sở hữu để thực hiện dự án bao gồm cả trường hợp doanh nghiệp có đầu tư các dự án và hoạt động kinh doanh khác. Phương án huy động vốn nhằm đảm bảo tính khả thi trong quá trình huy động nguồn lực thực hiện dự án.

Nhà đầu tư cần có phương án huy động nguồn vốn hợp pháp khác trong trường hợp không huy động đủ nguồn vốn từ các tổ chức tín dụng hoặc nhà đầu tư thứ cấp.

Bên cạnh đó, việc thu hút đầu tư vào khu công nghiệp phải phù hợp với các quy hoạch đã được phê duyệt, thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt và tuân thủ qui định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong quá trình xây dựng, vận hành các công trình, đáp ứng kịp thời yêu cầu bảo vệ môi trường trong từng giai đoạn phát triển của khu công nghiệp.

Thủ tướng cũng yêu cầu UBND tỉnh Bình Phước chỉ đạo Ban Quản khu kinh tế tỉnh Bình Phước và các cơ quan liên quan tổ chức giám sát, đánh giá việc thực hiện dự án theo qui định của pháp luật về đầu tư. 

Giám sát việc tuân thủ qui định và yêu cầu về bảo vệ môi trường, sử dụng đất đai, bảo vệ nguồn nước theo qui định của pháp luật đầu tư, đất đai, môi trường và tài nguyên nước; phối hợp với Nhà đầu tư triển khai phương án đền bù, giải phóng mặt bằng theo qui định của pháp luật; thực hiện các giải pháp liên quan đến đời sống người lao động trong KCN.

chọn