Ban hành qui định mới về phân cấp và lập báo cáo tài nguyên, trữ lượng dầu khí

Bộ Công Thương vừa ban hành thông tư qui định về phân cấp và lập báo cáo tài nguyên, trữ lượng dầu khí, có hiệu lực thi hành từ ngày 6/11 tới đây. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam sẽ thống kê, cập nhật và ghi nhận nhằm mục đích phục vụ công tác quản lí và định hướng công tác tìm kiếm thăm dò trong tương lai.

Thông tư qui định về phân cấp và lập báo cáo tài nguyên, trữ lượng dầu khí, bao gồm 5 chương và có hiệu lực thi hành từ ngày 6/11 tới đây.

Cụ thể, đối tượng áp dụng của thông tư là người điều hành hoặc tổ chức, cá nhân thực hiện việc lập báo cáo tài nguyên, trữ lượng dầu khí khi có các hoạt động tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu khí trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam.

Đối tượng cũng là các cơ quan quản lí nhà nước và các tổ chức, cá nhân có liên quan về việc phân cấp và lập báo cáo tài nguyên, trữ lượng dầu khí trong các hoạt động dầu khí.

Theo thông tư, nhiệm vụ phân cấp tài nguyên, trữ lượng dầu khí, tài nguyên dầu khí được phân thành hai nhóm là tài nguyên dầu khí đã phát hiện (bằng giếng khoan) và tài nguyên dầu khí chưa phát hiện.

Đối với tài nguyên dầu khí đã phát hiện tùy thuộc vào tính khả thi về kĩ thuật, công nghệ và mức độ hiệu quả về kinh tế, tài nguyên dầu khí đã phát hiện được phân chia thành nhóm phát triển và nhóm chưa phát triển.

Liên quan đến ranh giới phân cấp tài nguyên, trữ lượng dầu khí được xác định đối với từng thân chứa dầu khí theo nguyên tắc ngoại suy phù hợp với địa chất cụ thể.

Chương III của thông tư cũng đề cập đến phương pháp đánh giá tài nguyên, trữ lượng dầu khí, đối tượng đánh giá tài nguyên, trữ lượng dầu khí là các thân, vỉa chứa dầu khí.

Bộ Công thương cũng giải thích rõ trong thông tư, đối với trường hợp cập nhật tài nguyên, trữ lượng dầu khí, các thông số tính toán phải theo một hệ đơn vị quốc tế.

Đối với nhóm phát triển, người điều hành lập, cập nhật báo cáo tài nguyên, trữ lượng dầu khí sẽ trình cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thông qua trình Bộ Công Thương và Hội đồng thẩm định thực hiện thẩm định Báo cáo và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

Với nhóm chưa phát triển và tài nguyên dầu khí chưa phát hiện, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam xem xét, ghi nhận, đánh giá và báo cáo Bộ Công Thương để phục vụ cho công tác quản lí tài nguyên.

Đặc biệt, đối với tài nguyên dầu khí đã phát hiện thuộc nhóm chưa phát triển và tài nguyên dầu khí chưa phát hiện, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam sẽ thống kê, cập nhật và ghi nhận nhằm mục đích phục vụ công tác quản lí và định hướng công tác tìm kiếm thăm dò trong tương lai.

Nếu quá trình áp dụng phân cấp và lập báo cáo có sự khác biệt so với qui định thì người điều hành có trách nhiệm cung cấp các căn cứ, hồ sơ tài liệu để Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trình Bộ Công Thương và Hội đồng thẩm định xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

chọn