Đấu giá 71 ô đất liền kề tại huyện Thanh Thủy, Phú Thọ, khởi điểm từ 5,5 triệu đồng/m2

71 ô đất ở tại khu 12 (đồng Gốc Sung), xã Đồng Trung, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ, có diện tích từ 120 m2/ô đến 299 m2/ô.

Công ty Đấu gia hợp danh Phú Thọ vừa ra thông báo đấu giá tài sản của UBND huyện Thanh Thủy.

Cụ thể là quyền sử dụng đối với 71 ô đất ở tại khu 12 (đồng Gốc Sung), xã Đồng Trung, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ.

Các ô đất có diện tích từ 120 m2/ô đến 299 m2/ô với mức giá khởi điểm từ 5,5 đến 8 triệu đồng/m2.

STT

Ô/thửa đất

Diện tích

Đơn giá

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

Bước giá

   

(m2)

(đồng/m2)

(đồng/ô)

(đồng/ô)

(đồng/ô)

 

Khu LK1

         

1

LK1-01

160,0

8.000.000

1.280.000.000

200.000.000

100.000.000

2

LK1-02

120,0

7.500.000

900.000.000

180.000.000

100.000.000

3

LK1-03

120,0

7.500.000

900.000.000

180.000.000

100.000.000

4

LK1-04

120,0

7.500.000

900.000.000

180.000.000

100.000.000

5

LK1-05

120,0

7.500.000

900.000.000

180.000.000

100.000.000

6

LK1-06

120,0

7.500.000

900.000.000

180.000.000

100.000.000

7

LK1-07

120,0

7.500.000

900.000.000

180.000.000

100.000.000

8

LK1-08

120,0

7.500.000

900.000.000

180.000.000

100.000.000

9

LK1-09

120,0

7.500.000

900.000.000

180.000.000

100.000.000

10

LK1-10

120,0

7.500.000

900.000.000

180.000.000

100.000.000

11

LK1-11

120,0

7.500.000

900.000.000

180.000.000

100.000.000

12

LK1-12

120,0

7.500.000

900.000.000

180.000.000

100.000.000

13

LK1-13

120,0

7.500.000

900.000.000

180.000.000

100.000.000

14

LK1-14

120,0

7.500.000

900.000.000

180.000.000

100.000.000

15

LK1-15

153,9

8.000.000

1.231.200.000

200.000.000

100.000.000

 

Khu LK2

         

1

LK2-01

207,3

7.000.000

1.451.100.000

200.000.000

100.000.000

2

LK2-02

120,0

5.500.000

660.000.000

130.000.000

100.000.000

3

LK2-03

120,0

5.500.000

660.000.000

130.000.000

100.000.000

4

LK2-04

120,0

5.500.000

660.000.000

130.000.000

100.000.000

5

LK2-05

120,0

5.500.000

660.000.000

130.000.000

100.000.000

6

LK2-06

120,0

5.500.000

660.000.000

130.000.000

100.000.000

7

LK2-07

120,0

5.500.000

660.000.000

130.000.000

100.000.000

8

LK2-08

120,0

5.500.000

660.000.000

130.000.000

100.000.000

9

LK2-09

120,0

5.500.000

660.000.000

130.000.000

100.000.000

10

LK2-10

120,0

5.500.000

660.000.000

130.000.000

100.000.000

11

LK2-11

120,0

5.500.000

660.000.000

130.000.000

100.000.000

12

LK2-12

153,9

7.000.000

1.077.300.000

200.000.000

100.000.000

13

LK2-25

230,9

7.000.000

1.616.300.000

300.000.000

100.000.000

 

Khu LK3

         

1

LK3-01

299,6

7.000.000

2.097.200.000

400.000.000

100.000.000

2

LK3-02

120,0

5.500.000

660.000.000

130.000.000

100.000.000

3

LK3-03

120,0

5.500.000

660.000.000

130.000.000

100.000.000

4

LK3-04

120,0

5.500.000

660.000.000

130.000.000

100.000.000

5

LK3-05

120,0

5.500.000

660.000.000

130.000.000

100.000.000

6

LK3-06

120,0

5.500.000

660.000.000

130.000.000

100.000.000

7

LK3-07

120,0

5.500.000

660.000.000

130.000.000

100.000.000

8

LK3-08

120,0

5.500.000

660.000.000

130.000.000

100.000.000

9

LK3-09

153,9

7.000.000

1.077.300.000

200.000.000

100.000.000

10

LK3-22

217,6

7.000.000

1.523.200.000

300.000.000

100.000.000

 

Khu LK4

         

1

LK4-01

309,4

7.000.000

2.165.800.000

400.000.000

100.000.000

2

LK4-02

120,0

5.500.000

660.000.000

130.000.000

100.000.000

3

LK4-03

120,0

5.500.000

660.000.000

130.000.000

100.000.000

4

LK4-04

120,0

5.500.000

660.000.000

130.000.000

100.000.000

5

LK4-05

224,0

7.000.000

1.568.000.000

130.000.000

100.000.000

6

LK4-06

153,9

7.000.000

1.077.300.000

200.000.000

100.000.000

7

LK4-07

120,0

5.500.000

660.000.000

130.000.000

100.000.000

8

LK4-08

120,0

5.500.000

660.000.000

130.000.000

100.000.000

9

LK4-09

120,0

5.500.000

660.000.000

130.000.000

100.000.000

10

LK4-10

120,0

5.500.000

660.000.000

130.000.000

100.000.000

11

LK4-11

120,0

5.500.000

660.000.000

130.000.000

100.000.000

12

LK4-12

120,0

5.500.000

660.000.000

130.000.000

100.000.000

13

LK4-13

120,0

5.500.000

660.000.000

130.000.000

100.000.000

14

LK4-14

120,0

5.500.000

660.000.000

130.000.000

100.000.000

15

LK4-15

120,0

5.500.000

660.000.000

130.000.000

100.000.000

16

LK4-16

120,0

5.500.000

660.000.000

130.000.000

100.000.000

17

LK4-17

120,0

5.500.000

660.000.000

130.000.000

100.000.000

18

LK4-18

198,6

7.000.000

1.390.200.000

200.000.000

100.000.000

 

Khu LK5

         

1

LK5-01

192,3

7.000.000

1.346.100.000

200.000.000

100.000.000

2

LK5-02

260,0

7.000.000

1.820.000.000

300.000.000

100.000.000

3

LK5-03

153,9

7.000.000

1.077.300.000

200.000.000

100.000.000

4

LK5-04

120,0

5.500.000

660.000.000

130.000.000

100.000.000

5

LK5-05

120,0

5.500.000

660.000.000

130.000.000

100.000.000

6

LK5-06

120,0

5.500.000

660.000.000

130.000.000

100.000.000

7

LK5-07

120,0

5.500.000

660.000.000

130.000.000

100.000.000

8

LK5-08

120,0

5.500.000

660.000.000

130.000.000

100.000.000

9

LK5-09

120,0

5.500.000

660.000.000

130.000.000

100.000.000

10

LK5-10

120,0

5.500.000

660.000.000

130.000.000

100.000.000

11

LK5-11

120,0

5.500.000

660.000.000

130.000.000

100.000.000

12

LK5-12

120,0

5.500.000

660.000.000

130.000.000

100.000.000

13

LK5-13

120,0

5.500.000

660.000.000

130.000.000

100.000.000

14

LK5-14

120,0

5.500.000

660.000.000

130.000.000

100.000.000

15

LK5-15

185,2

7.000.000

1.296.400.000

200.000.000

100.000.000

 

Tổng

9.854,4

 

62.514.700.000

   

 

 

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đấu giá từ ngày 5/6 đến 16h30 ngày 20/6 (trong giờ hành chính) tại Công ty đấu giá Hợp danh Phú Thọ và Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Thanh Thủy.

Thời gian xem tài sản (trong giờ hành chính) trong ngày 8/6 và 9/6 tại vị trí tài sản đấu giá. Khách hàng có nhu cầu đi xem tài sản liên hệ trước một ngày với Công ty để được hướng dẫn đi xem ô đất trên thực địa hoặc khách hàng tự đi xem theo sơ đồ quy hoạch đã được cung cấp trong hồ sơ đấu giá.

Khách hàng nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và phiếu trả giá từ ngày 5/6 đến 16h30 ngày 20/6 bằng đường bưu chính đến Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Thanh Thủy; và nộp tiền đặt trước từ ngày 20/6 đến 17h ngày 22/6 vào tài khoản của Công ty đấu giá Hợp danh Phú Thọ.

Buổi công bố giá được tổ chức lúc 8h ngày 23/6 (thứ sáu) tại Hội trường UBND xã Đồng Trung.

Hình thức, phương thức đấu giá, đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

Thông tin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Phú Thọ, điện thoại 02103.842.215/086 55444 36; hoặc Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Thanh Thủy, địa chỉ UBND huyện Thanh Thủy, thị trấn Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy, điện thoại: 0988581248.

chọn
KCN Bắc Thạch Hà của VSIP dự kiến xây dựng vào quý II/2024, nằm cạnh cao tốc Bãi Vọt - Vũng Áng và hai quốc lộ
KCN Bắc Thạch Hà giai đoạn 1 do VSIP làm chủ đầu tư được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào cuối tháng 8 vừa qua. Dự án này có quy mô hơn 190 ha, tổng mức đầu tư khoảng 65 triệu USD, dự kiến đi vào vận hành từ quý IV/2027.