Đấu giá 87 ô đất ở tại huyện Lâm Thao, Phú Thọ, khởi điểm từ 7 triệu đồng/m2

87 ô đất ở tại khu Đồng Giang, thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ, có diện tích từ 94,8 m2/ô đến 204,6 m2/ô.

Công ty Đấu gia hợp danh Phú Thọ vừa ra thông báo đấu giá tài sản của UBND huyện Lâm Thao .

Cụ thể là quyền sử dụng đối với 87 ô đất ở tại khu Đồng Giang, thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Diện tích các ô đất từ 94,8 m2/ô đến 204,6 m2/ô.

87 ô đất có mức giá khởi điểm từ 7 đến 9 triệu đồng/m2. Tổng giá khởi điểm của các ô đất là hơn 76,33 tỷ đồng. Mục đích sử dụng đất là đất ở với thời hạn sử dụng đất lâu dài.

 

TT

Ô/thửa đất

Diện tích

Giá khởi điểm

Thành tiền

Tiền đặt trước

Tiền hồ sơ

Bước giá

   

(m2)

(đồng/m2)

(đồng/ô)

(đồng/ô)

(đồng/hs)

(đồng/m2)

 

Tổng

10.363,4

 

76.331.100.000

     

1

Ô số 01

114,3

8.000.000

914.400.000

100.000.000

500.000

100.000

2

Ô số 02

99,2

7.000.000

694.400.000

100.000.000

500.000

100.000

3

Ô số 03

94,8

7.000.000

663.600.000

100.000.000

500.000

100.000

4

Ô số 04

95,1

7.000.000

665.700.000

100.000.000

500.000

100.000

5

Ô số 05

95,7

7.000.000

669.900.000

100.000.000

500.000

100.000

6

Ô số 06

96,0

7.000.000

672.000.000

100.000.000

500.000

100.000

7

Ô số 07

96,3

7.000.000

674.100.000

100.000.000

500.000

100.000

8

Ô số 08

96,6

7.000.000

676.200.000

100.000.000

500.000

100.000

9

Ô số 09

96,6

7.000.000

676.200.000

100.000.000

500.000

100.000

10

Ô số 10

96,9

7.000.000

678.300.000

100.000.000

500.000

100.000

11

Ô số 11

97,2

7.000.000

680.400.000

100.000.000

500.000

100.000

12

Ô số 12

97,5

7.000.000

682.500.000

100.000.000

500.000

100.000

13

Ô số 13

98,1

7.000.000

686.700.000

100.000.000

500.000

100.000

14

Ô số 14

98,4

7.000.000

688.800.000

100.000.000

500.000

100.000

15

Ô số 15

126,7

7.000.000

886.900.000

100.000.000

500.000

100.000

16

Ô số 16

171,9

7.000.000

1.203.300.000

100.000.000

500.000

100.000

17

Ô số 17

109,8

7.000.000

768.600.000

100.000.000

500.000

100.000

18

Ô số 18

109,8

7.000.000

768.600.000

100.000.000

500.000

100.000

19

Ô số 19

109,8

7.000.000

768.600.000

100.000.000

500.000

100.000

20

Ô số 20

109,8

7.000.000

768.600.000

100.000.000

500.000

100.000

21

Ô số 21

109,8

7.000.000

768.600.000

100.000.000

500.000

100.000

22

Ô số 22

109,8

7.000.000

768.600.000

100.000.000

500.000

100.000

23

Ô số 23

109,8

7.000.000

768.600.000

100.000.000

500.000

100.000

24

Ô số 24

109,8

7.000.000

768.600.000

100.000.000

500.000

100.000

25

Ô số 25

109,8

7.000.000

768.600.000

100.000.000

500.000

100.000

26

Ô số 26

109,8

7.000.000

768.600.000

100.000.000

500.000

100.000

27

Ô số 27

109,8

7.000.000

768.600.000

100.000.000

500.000

100.000

28

Ô số 28

109,8

7.000.000

768.600.000

100.000.000

500.000

100.000

29

Ô số 29

109,8

7.000.000

768.600.000

100.000.000

500.000

100.000

30

Ô số 30

109,8

7.000.000

768.600.000

100.000.000

500.000

100.000

31

Ô số 31

204,6

8.000.000

1.636.800.000

100.000.000

500.000

100.000

32

Ô số 32

187,8

8.000.000

1.502.400.000

100.000.000

500.000

100.000

33

Ô số 33

109,8

8.000.000

878.400.000

100.000.000

500.000

100.000

34

Ô số 34

109,8

8.000.000

878.400.000

100.000.000

500.000

100.000

35

Ô số 35

109,8

8.000.000

878.400.000

100.000.000

500.000

100.000

36

Ô số 36

109,8

8.000.000

878.400.000

100.000.000

500.000

100.000

37

Ô số 37

109,8

8.000.000

878.400.000

100.000.000

500.000

100.000

38

Ô số 38

109,8

8.000.000

878.400.000

100.000.000

500.000

100.000

39

Ô số 39

109,8

8.000.000

878.400.000

100.000.000

500.000

100.000

40

Ô số 40

109,8

8.000.000

878.400.000

100.000.000

500.000

100.000

41

Ô số 41

109,8

8.000.000

878.400.000

100.000.000

500.000

100.000

42

Ô số 42

109,8

8.000.000

878.400.000

100.000.000

500.000

100.000

43

Ô số 43

109,8

8.000.000

878.400.000

100.000.000

500.000

100.000

44

Ô số 44

109,8

8.000.000

878.400.000

100.000.000

500.000

100.000

45

Ô số 45

109,8

7.000.000

768.600.000

100.000.000

500.000

100.000

46

Ô số 46

109,8

7.000.000

768.600.000

100.000.000

500.000

100.000

47

Ô số 47

203,3

7.000.000

1.423.100.000

100.000.000

500.000

100.000

48

Ô số 48

136,2

9.000.000

1.225.800.000

100.000.000

500.000

100.000

49

Ô số 49

111,0

8.000.000

888.000.000

100.000.000

500.000

100.000

50

Ô số 50

111,0

8.000.000

888.000.000

100.000.000

500.000

100.000

51

Ô số 51

111,0

8.000.000

888.000.000

100.000.000

500.000

100.000

52

Ô số 52

111,0

8.000.000

888.000.000

100.000.000

500.000

100.000

53

Ô số 53

135,7

9.000.000

1.221.300.000

100.000.000

500.000

100.000

54

Ô số 54

112,2

7.000.000

785.400.000

100.000.000

500.000

100.000

55

Ô số 55

112,2

7.000.000

785.400.000

100.000.000

500.000

100.000

56

Ô số 56

112,2

7.000.000

785.400.000

100.000.000

500.000

100.000

57

Ô số 57

112,2

7.000.000

785.400.000

100.000.000

500.000

100.000

58

Ô số 58

112,2

7.000.000

785.400.000

100.000.000

500.000

100.000

59

Ô số 59

112,2

7.000.000

785.400.000

100.000.000

500.000

100.000

60

Ô số 60

112,2

7.000.000

785.400.000

100.000.000

500.000

100.000

61

Ô số 61

147,0

8.000.000

1.176.000.000

100.000.000

500.000

100.000

62

Ô số 62

146,7

8.000.000

1.173.600.000

100.000.000

500.000

100.000

63

Ô số 63

112,2

7.000.000

785.400.000

100.000.000

500.000

100.000

64

Ô số 64

112,2

7.000.000

785.400.000

100.000.000

500.000

100.000

65

Ô số 65

112,2

7.000.000

785.400.000

100.000.000

500.000

100.000

66

Ô số 66

112,2

7.000.000

785.400.000

100.000.000

500.000

100.000

67

Ô số 67

112,2

7.000.000

785.400.000

100.000.000

500.000

100.000

68

Ô số 68

112,2

7.000.000

785.400.000

100.000.000

500.000

100.000

69

Ô số 69

112,2

7.000.000

785.400.000

100.000.000

500.000

100.000

70

Ô số 70

133,8

8.000.000

1.070.400.000

100.000.000

500.000

100.000

71

Ô số 71

134,1

7.000.000

938.700.000

100.000.000

500.000

100.000

72

Ô số 72

134,4

7.000.000

940.800.000

100.000.000

500.000

100.000

73

Ô số 73

134,4

7.000.000

940.800.000

100.000.000

500.000

100.000

74

Ô số 74

134,7

7.000.000

942.900.000

100.000.000

500.000

100.000

75

Ô số 75

135,3

7.000.000

947.100.000

100.000.000

500.000

100.000

76

Ô số 76

135,3

7.000.000

947.100.000

100.000.000

500.000

100.000

77

Ô số 77

135,3

7.000.000

947.100.000

100.000.000

500.000

100.000

78

Ô số 78

135,9

7.000.000

951.300.000

100.000.000

500.000

100.000

79

Ô số 79

135,9

7.000.000

951.300.000

100.000.000

500.000

100.000

80

Ô số 80

135,9

7.000.000

951.300.000

100.000.000

500.000

100.000

81

Ô số 81

136,2

7.000.000

953.400.000

100.000.000

500.000

100.000

82

Ô số 82

136,2

7.000.000

953.400.000

100.000.000

500.000

100.000

83

Ô số 83

136,5

7.000.000

955.500.000

100.000.000

500.000

100.000

84

Ô số 84

136,8

8.000.000

1.094.400.000

100.000.000

500.000

100.000

85

Ô số 85

136,8

8.000.000

1.094.400.000

100.000.000

500.000

100.000

86

Ô số 86

137,1

8.000.000

1.096.800.000

100.000.000

500.000

100.000

87

Ô số 87

137,0

8.000.000

1.096.000.000

100.000.000

500.000

100.000

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đấu giá từ ngày 11/11 đến 16h30 ngày 25/11 (trong giờ hành chính) tại UBND thị trấn Hùng Sơn và Công ty đấu giá Hợp danh Phú Thọ.

Thời gian, địa điểm xem tài sản trong hai ngày 14/11 và 15/11 (trong giờ hành chính) tại vị trí tài sản đấu giá. Khách hàng có nhu cầu đi xem tài sản liên hệ trước một ngày với Công ty để được hướng dẫn đi xem ô đất trên thực địa hoặc khách hàng tự đi xem theo sơ đồ quy hoạch đã được cung cấp trong hồ sơ đấu giá.

Cách thức tham gia đấu giá, khách hàng đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ đấu giá hợp lệ, nộp phiếu trả giá hợp lệ và nộp tiền đặt trước đúng thời gian quy định.

Khách hàng nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và phiếu trả giá từ ngày 11/11 đến 16h30 ngày 25/11 qua đường bưu chính đến Công ty đấu giá Hợp danh Phú Thọ.

Khách hàng nộp tiền đặt trước trong ba ngày làm việc, từ ngày 23/11 đến 17h00 ngày 25/11 vào tài khoản của Công ty đấu giá Hợp danh Phú Thọ.

Thời gian, địa điểm buổi công bố giá từ 7h30 ngày 28/11 tại hội trường UBND thị trấn Hùng Sơn. Hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

Thông tin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Phú Thọ, điện thoại 02103.842.215 - 0363.849.125; Văn phòng đăng ký đất đai và phát triển Qũy đất huyện Lâm Thao hoặc UBND thị trấn Hùng Sơn.

chọn
Hơn 75.300 tỷ đồng hợp đồng bán trước của Vinhomes có thể được ghi nhận vào doanh thu năm nay
Theo Yuanta, Vinhomes cho biết 70% giá trị hợp đồng bán trước có thể được ghi nhận vào doanh thu trong năm 2023, vì các hợp đồng này chủ yếu là các căn hộ thấp tầng. Đây cũng là loại hình mà Vinhomes tập trung cho hoạt động bán trước trong năm nay.