Đề xuất cho phép doanh nghiệp bảo hiểm đầu tư bất động sản

HoREA tán thành bãi bỏ quy định cho phép doanh nghiệp bảo hiểm được sử dụng vốn nhàn rỗi của mình để kinh doanh bất động sản, tuy nhiên kiến nghị cho phép doanh nghiệp bảo hiểm được sử dụng vốn nhàn rỗi của mình để đầu tư bất động sản theo quy định của Chính phủ.

Đó là đề xuất của Hiệp hội Bất động sản TP HCM (HoREA) sau khi nghiên cứu Văn bản số 226 ngày 22/5 của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội “Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi)”.

Theo HoREA, quy định tại Điều 98 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2000 có nội dung doanh nghiệp bảo hiểm “chỉ được sử dụng vốn nhàn rỗi của mình để đầu tư ở Việt Nam trong các lĩnh vực”, trong đó có “kinh doanh bất động sản”. Thời điểm năm 2000 chưa có Luật Kinh doanh bất động sản, quy mô của thị trường bất động sản và thị trường bảo hiểm cũng còn nhỏ bé. Sau đó, Luật Kinh doanh bất động sản 2006 và 2014 đã quy định “tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã”.

Do đó, "Dự thảo Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) lần này bãi bỏ quy định về việc cho phép doanh nghiệp bảo hiểm được sử dụng vốn nhàn rỗi của mình để kinh doanh bất động sản là đúng và cần thiết, để đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật và cũng là để đảm bảo an toàn, phù hợp với hoạt động kinh doanh bảo hiểm", Horea nhận định. 

Tuy nhiên, HoREA cho rằng, điểm a và điểm b khoản 3 Điều 150 trong Dự thảo Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) quy định doanh nghiệp bảo hiểm "không được phép đầu tư bất động sản” là chưa phù hợp với chủ trương “khuyến khích các doanh nghiệp bảo hiểm đầu tư trở lại nền kinh tế” theo Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Hiệp hội dẫn chứng Nghị quyết số 39 ngày 15/1/2019 của Bộ Chính trị Về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế” đã đặt ra các mục tiêu, trong đó đến 2035 “nguồn vốn huy động cho nền kinh tế của các doanh nghiệp bảo hiểm chiếm 20 - 30% tổng nguồn vốn đầu tư dài hạn”; đến 2045 “nguồn vốn huy động cho nền kinh tế của các doanh nghiệp bảo hiểm chiếm 30 - 50% tổng nguồn vốn đầu tư dài hạn” và quyết định nhiệm vụ, giải pháp “Hoàn thiện các quy định pháp luật về lĩnh vực bảo hiểm. Khuyến khích các doanh nghiệp bảo hiểm đầu tư trở lại nền kinh tế”. 

Vì vậy, cần bổ sung quy định cho phép doanh nghiệp bảo hiểm đầu tư trở lại nền kinh tế vào Điều 150 “Dự thảo Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi)”. 

Bên cạnh đó, HoREA cũng nhận thấy, nội dung khoản 1 Điều 150 của Dự thảo có hai bất cập cần được biên tập lại cho rõ.

Một là bất cập do quy định doanh nghiệp bảo hiểm “không được phép đi vay để đầu tư chứng khoán, bất động sản hoặc góp vốn vào doanh nghiệp khác” thì có nghĩa là doanh nghiệp bảo hiểm vẫn được dùng vốn tự có nhàn rỗi (không phải vốn vay) “để đầu tư chứng khoán, bất động sản hoặc góp vốn vào doanh nghiệp khác”.

Hai là bất cập do quy định doanh nghiệp bảo hiểm không được phép đi vay “để đầu tư bất động sản” tại điểm a đã trùng lặp với nội dung điểm b quy định doanh nghiệp bảo hiểm không được phép “đầu tư bất động sản”.

Hiệp hội cho rằng, nguồn vốn bảo hiểm cũng là một nguồn vốn xã hội hóa rất lớn cần được khai thác, sử dụng hiệu quả, góp phần chia sẻ bớt áp lực cho các tổ chức tín dụng. Do đó, rất cần thiết cho phép doanh nghiệp bảo hiểm dùng “vốn nhàn rỗi từ dự phòng nghiệp vụ” để đầu tư tài chính, đầu tư vốn vào một số lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực bất động sản, tương tự như nhiều nước cho phép doanh nghiệp bảo hiểm được đầu tư tài chính. 

Về mức vốn mà doanh nghiệp bảo hiểm được phép đầu tư vào lĩnh vực bất động sản, Hiệp hội nhận thấy quy định “doanh nghiệp bảo hiểm được sử dụng vốn nhàn rỗi của mình để đầu tư tài chính, góp vốn vào lĩnh vực bất động sản với mức tối đa 10% đối với doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, tối đa 20% đối với doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ” tại Điều 62 Nghị định 73/2016 là phù hợp và vẫn phải đảm bảo thực hiện nguyên tắc doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm tự chịu trách nhiệm về hoạt động đầu tư, đảm bảo tính an toàn, hiệu quả và thanh khoản.

chọn
Nhà ở xã hội là ưu tiên của ưu tiên trong phát triển nhà ở
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh như vậy khi chủ trì cuộc họp trực tiếp, kết hợp trực tuyến toàn quốc về dự thảo Nghị định quản lý và phát triển nhà ở xã hội, sáng 27/5.