Điều chỉnh, giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách TW

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký Quyết định bổ sung, điều chỉnh, giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 cho các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương (đợt ba).

Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+).

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký Quyết định số 1012 của Thủ tướng Chính phủ bổ sung, điều chỉnh, giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 cho các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương (đợt ba).

Cụ thể, Quyết định điều chỉnh giảm kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 ngành giao thông của Bộ Giao thông Vận tải là 31.396 tỷ đồng.

Đồng thời điều chỉnh tăng tương ứng kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-  2025 cho các địa phương, gồm thành phố Hà Nội là 8.400 tỷ đồng; Hưng Yên là 3.740 tỷ đồng; Bắc Ninh là 2.110 tỷ đồng, Thành phố Hồ Chí Minh là 10.627 tỷ đồng; Đồng Nai là 856 tỷ đồng; Bình Dương là 4.266 tỷ đồng và Long An là 1.397 tỷ đồng.

Thủ tướng Chính phủ cũng giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn nước ngoài nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 cho các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (các bộ, cơ quan Trung ương) và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (các địa phương); giao danh mục, mức vốn ngân sách Trung ương bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 cho từng dự án, nhiệm vụ.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương căn cứ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025, danh mục dự án, mức vốn ngân sách Trung ương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 được giao thông báo hoặc quyết định giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 cho các cơ quan, đơn vị sử dụng vốn đầu tư công, chi tiết danh mục dự án, mức vốn ngân sách Trung ương bố trí cho từng dự án, nhiệm vụ, bảo đảm phù hợp theo quy định của pháp luật về đầu tư công; đồng thời căn cứ khả năng cân đối vốn hằng năm, ưu tiên bố trí đủ vốn cho các dự án chuyển tiếp.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương chỉ bố trí vốn cho dự án khởi công mới sau khi đã bố trí đủ vốn cho dự án chuyển tiếp theo tiến độ được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Việc này nhằm hoàn thành sớm dự án này, phát huy hiệu quả đầu tư, giảm tối đa thời gian bố trí vốn của dự án; chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và cơ quan liên quan về tính chính xác của nội dung, số liệu báo cáo, danh mục dự án và mức vốn bố trí cho từng dự án bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các bộ, cơ quan Trung ương và các địa phương triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 theo quy định Luật Đầu tư công và Luật Ngân sách Nhà nước.

Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao về quản lý nhà nước đối với đầu tư công chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và cơ quan liên quan về tính chính xác của các nội dung, số liệu báo cáo, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Về thời hạn báo cáo kết quả thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu báo cáo của các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương về việc thông báo hoặc quyết định giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 cho các cơ quan, đơn vị sử dụng vốn đầu tư công về Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 15/9 tới.

Thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công, Nghị định số 40 ngày 6/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công, Nghị quyết của Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ có liên quan.

chọn
Doruco có thể lãi hơn nghìn tỷ nhờ KCN Bắc Đồng Phú giai đoạn 2
Theo Chứng khoán SSI, KCN Bắc Đồng Phú giai đoạn 2 sẽ là động lực tăng trưởng năm 2025 - 2026 cho Doruco. Lợi nhuận trước thuế dự kiến từ KCN này là 1.087 nghìn tỷ đồng, với giá cho thuê là 75 USD/m2/kỳ, dự kiến cho thuê vào năm 2026.