Hưng Yên dự kiến có thêm 14 khu công nghiệp và 11 cụm công nghiệp mới

Hưng Yên dự kiến đến năm 2030, trên địa bàn tỉnh có 29 khu công nghiệp (KCN) với diện tích 9.240 ha và 43 cụm công nghiệp (CCN) với tổng diện tích 2.191 ha.

Theo Báo cáo tổng hợp Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050  trong hồ sơ dự thảo Quy hoạch tỉnh để lấy ý kiến góp ý, Hưng Yên dự kiến đến năm 2030, trên địa bàn tỉnh có 29 khu công nghiệp (KCN) với diện tích 9.240 ha và 43 cụm công nghiệp (CCN) với tổng diện tích 2.191 ha. 

Quy hoạch mới 14 khu công nghiệp

Cụ thể, bên cạnh 15 KCN đã có trong quy hoạch đến năm 2020 với diện tích 3.887 ha, tỉnh sẽ mở rộng hai KCN với diện tích 307 ha; quy hoạch mới 14 KCN với diện tích 5.045 ha - phân bổ chủ yếu ở huyện Ân Thi, Kim Động và thị xã Mỹ Hào.

Không gian phát triển các KCN được bố trí trên cơ sở phát huy hiệu quả hệ thống giao thông kết nối trong tỉnh, vùng và cả nước đã được quy hoạch và đầu tư, theo đó:

STT

Trục đường các KCN phát triển dọc theo

Giai đoạn đến năm 2020

Giai đoạn 2021 - 2030

1

Trục ĐCT Hà Nội - Hải Phòng và đường nối CT Hà Nội - Hải Phòng với CT Cầu Giẽ - Ninh Bình

Đã quy hoạch phát triển 8 KCN với quy mô diện tích 1.609 ha

Tiếp tục quy hoạch phát triển mới và mở rộng
thêm 9 KCN với quy mô diện tích 2.609 ha

2

Trục đường Quốc lộ 5

Đã quy hoạch phát triển ba KCN với quy mô diện tích 1.036 ha

Tiếp tục quy hoạch phát triển mở rộng một KCN với quy mô diện tích 207 ha

3

Trục đường nối Quốc lộ 5 với CT Hà Nội - Hải Phòng

Đã quy hoạch phát triển 4 KCN với quy mô diện tích 1.241 ha

 

4

Trục đường tỉnh 387 kết nối với CT Hà Nội - Hải Phòng

 

Quy hoạch phát triển mới hai KCN
với quy mô diện tích 886 ha

5

Trục đường Tân Phúc - Võng Phan

 

Quy hoạch phát triển mới 4 KCN với quy mô diện tích
1.648 ha

Danh sách các KCN được quy hoạch trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050:

 

 

Quy hoạch mới 11 cụm công nghiệp

Về việc phân bố các cụm công nghiệp, Hưng Yên sẽ duy trì hiện trạng 23 CCN, bao gồm các CCN đã được quy hoạch trong giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030 tại QĐ 3143 và các CCN được thành lập mới sau QĐ 3143 với tổng diện tích 1.132 ha.

Danh sách các CCN duy trì theo quy hoạch đến năm 2030:

 

 

Đồng thời, tỉnh dự kiến thay đổi diện tích hiện có của 9 CCN trong QĐ 3143, tổng diện tích sau khi thay đổi theo phương án mới của các huyện quy hoạch đến 2030 là 460 ha;

Danh sách các CCN trong quy hoạch đến năm 2020 thay đổi diện tích: 

 

 

Và quy hoạch mới 11 CCN với tổng diện tích 598 ha.

Danh sách các CCN được quy hoạch mới đến năm 2030: 

 

Bên cạnh đó, tỉnh dự kiến đưa ra khỏi quy hoạch 28 CCN trong QĐ 3143 với tổng diện tích 1.427 ha (căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất của từng địa phương trong tỉnh).

Danh sách các CCN được đưa ra khỏi quy hoạch: