Quảng Ngãi sử dụng 274 ha đất phát triển nhà ở thương mại

Tỉnh Quảng Ngãi sử dụng quỹ đất hơn 274 ha để phát triển nhà ở thương mại giai đoạn 2021 đến năm 2030.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh mới đây thống đã nhất việc sử dụng quỹ đất hơn 274 ha để phát triển nhà ở thương mại giai đoạn 2021 đến năm 2030. Nội dung này đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết ngày 15/7/2016 và UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định ngày 19/8/2016 để thực hiện cho các dự án phát triển nhà thương mại. 

Quỹ đất này sẽ được tổ chức lựa chọn nhà đầu tư trong thời gian tới đến khi Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Ngãi mới đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 được cấp thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Sở Xây dựng rà soát, cập nhật các dự án nhà ở thương mại có sử dụng đất đủ điều kiện để tổ chức thực hiện lựa chọn nhà đầu tư trong thời gian đến để tham mưu UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh kế hoạch về phát triển nhà ở cho phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay, đảm bảo không vượt quỹ đất phát triển nhà ở thương mại đã được phê duyệt. Thời gian hoàn thành trước ngày 30/7.

Sở này cũng phải khẩn trương xây dựng Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Theo Quyết định ngày 19/8/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 thì quỹ đất để xây dựng nhà ở thương mại đến năm 2020 là 135,2 ha và tầm nhìn đến năm 2030 là 274,4 ha. 

Theo báo cáo của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi, qua rà soát thì quỹ đất để xây dựng nhà ở thương mại tại các dự án đã được nhà nước giao đất và đầu tư cơ sở hạ tầng khoảng 491,7 ha (tương đương với khoảng 196,7 ha đất ở), tăng so với chỉ tiêu đất ở đến năm 2020 của Chương trình phát triển nhà ở khoảng 61,5 ha.

chọn
Dự kiến quy hoạch mới 5 cây cầu kết nối Đồng Nai - Bình Dương
5 cây cầu mới kết nối Đồng Nai - Bình Dương gồm cầu Hiếu Liêm 2; cầu Tân An - Lạc An; cầu Tân Hiền - Thường Tân; cầu Thạnh Hội 2 và cầu Tân Ba - Bửu Long.