Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 31/12/2013.

Quan điểm phát triển

Theo quyết định, kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 phát triển phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng sông Hồng và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, thống nhất với các quy hoạch ngành, lĩnh vực. Xây dựng Quảng Ninh là cực tăng trưởng, là cửa ngõ hợp tác kinh tế quốc tế, là nguồn cung cấp nguyên liệu và năng lượng của quốc gia.

Phát triển kinh tế - xã hội bền vững phù hợp với các mục tiêu của chiến lược tăng trưởng xanh của Việt Nam; Phát triển kinh tế - xã hội dựa trên nội lực là chính kết hợp với nguồn lực từ bên ngoài tạo nên bước đột phá;

Phát triển kinh tế đi đôi với đảm bảo an sinh xã hội, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, nâng cao mức sống của người dân, đảm bảo phát triển và công bằng xã hội;

Chủ động hội nhập và hợp tác quốc tế, nắm bắt các điều kiện thuận lợi, khắc phục các tác động tiêu cực của các xu thế kinh tế quốc tế và khu vực; bảo đảm đường biên giới ổn định, hòa bình, hữu nghị hợp tác và phát triển với Trung Quốc;...

Mục tiêu phát triển kinh tế

Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2011 - 2020 đạt 12 - 13%/năm, trong đó giai đoạn 2011 - 2015 đạt 9,5 - 10,5%/năm; giai đoạn 2016 - 2020 đạt 14 - 15%/năm; giai đoạn 2020 - 2030 đạt khoảng 6,7%/năm. 

Về cơ cấu GDP, năm 2015, dịch vụ chiếm 45 - 45,5%, công nghiệp và xây dựng chiếm 49 - 49,5%, nông nghiệp chiếm 5 - 5,5%; năm 2020 dịch vụ chiếm 51 - 52%; công nghiệp và xây dựng chiếm 45 - 46%; nông nghiệp chiếm 3 - 4%;

Đến năm 2030, dịch vụ chiếm khoảng 51%; công nghiệp và xây dựng chiếm khoảng 46%; nông nghiệp chiếm khoảng 3%.

GDP bình quân đầu người (giá thực tế) năm 2015 đạt 3.600 - 4.000 USD; năm 2020 đạt 8.000 - 8.500 USD; năm 2030 đạt khoảng 20.000 USD.

Phấn đấu đến năm 2020, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên địa bàn tăng từ 18 - 20%/năm; kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân 11 - 12%/năm, nhập khẩu 10 - 11%/năm; tăng thu ngân sách trên địa bàn bình quân trên 10%/năm.

XEM và TẢI VỀ Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

chọn
Sắp hết thời người mua nhà phải 'xin' để được cấp sổ đỏ
VARS cho biết trước đây, rất nhiều người mua nhà phải vất vả, thậm chí phải "xin" để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Song, với Luật Đất đai 2024, trách nhiệm này thuộc về nhà nước, các quy định mới được sửa đổi theo hướng rõ ràng và minh bạch hơn.