Tham khảo mẫu biên bản kiểm tra công trình hoàn thành cập nhật 2021

Mẫu biên bản kiểm tra công trình xây dựng hoàn thành là văn bản ghi lại toàn bộ nội dung về quá trình thực hiện kiểm tra công trình. Tham khảo mẫu biên bản kiểm tra công trình hoàn thành mới nhất trong bài viết sau.

Biên bản kiểm tra công trình hoàn thành mới nhất

Biên bản kiểm tra công trình xây dựng hoàn thành được lập căn cứ vào điều 27 Quyết định 58/2000/QĐ-UB-ĐT. Đây là mẫu biên bản được các cán bộ kiểm tra lập ra khi có sự kiểm tra công trình xây dựng đã hoàn thành.

Những nội dung chính cần lưu ý trong biên bản kiểm tra công trình hoàn thành gồm:

- Thời gian, địa điểm và người kiểm tra công trình

- Hiện trạng công trình (kết cấu, chiều cao, diện tích,...)

- Diện tích sàn xây dựng đúng giấy phép xây dựng

- Kiến trúc và diện tích sàn xây dựng ngoài nội dung giấy phép xây dựng

- Các vấn đề khác

- Chữ ký của chủ đầu tư và cán bộ kiểm tra

Tải mẫu biên bản kiểm tra công trình hoàn thành tại đây:

Tham khảo mẫu biên bản kiểm tra công trình hoàn thành cập nhật 2021 - Ảnh 2.

Ảnh: Baodautu.vn

Một số vấn đề liên quan đến việc kiểm tra công trình hoàn thành cần lưu ý

Điều 6 Nghị định 06/2021/NĐ-CP có một số quy định như sau:

Nội dung giám định xây dựng

- Giám định chất lượng khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng, vật liệu xây dựng, cấu kiện xây dựng, sản phẩm xây dựng, bộ phận công trình, công trình xây dựng;

- Giám định nguyên nhân hư hỏng, sự cố công trình xây dựng theo quy định tại Chương IV của Nghị định;

- Các nội dung giám định khác;

Cơ quan có thẩm quyền chủ trì tổ chức giám định xây dựng

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức giám định đối với các công trình trên địa bàn;

- Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tổ chức giám định đối với công trình quốc phòng, an ninh;

- Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành tổ chức giám định xây dựng đối với các công trình xây dựng khi được Thủ tướng Chính phủ giao;

- Thẩm quyền chủ trì tổ chức giám định nguyên nhân sự cố theo quy định tại khoản 1 Điều 46 Nghị định này.

Chi phí giám định xây dựng bao gồm một số hoặc toàn bộ các chi phí sau:

- Chi phí thực hiện giám định xây dựng của cơ quan giám định bao gồm công tác phí và các chi phí khắc phục vụ cho công tác giám định;

- Chi phí thuê chuyên gia tham gia thực hiện giám định xây dựng bao gồm chi phí đi lại, chi phí thuê phòng nghỉ tại nơi đến công tác và tiền công chuyên gia;

- Chi phí thuê tổ chức thực hiện kiểm định phục vụ giám định xây dựng được xác định bằng cách lập dự toán theo quy định của pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và quy định khác của pháp luật có liên quan phù hợp với khối lượng công việc của đề cương kiểm định;

- Chi phí cần thiết khác phục vụ cho việc giám định.

Chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình có trách nhiệm chi trả chi phí tổ chức giám định. Trường hợp kết quả giám định chứng minh được lỗi thuộc trách nhiệm của tổ chức, cá nhân nào có liên quan thì tổ chức, cá nhân đó phải chịu chi phí giám định tương ứng với lỗi do mình gây ra và tổ chức xử lý khắc phục.

chọn