Thu phí, thu giá, thu tiền BOT khác những gì?

Bản chất của phí là dịch vụ công, mang tính phục vụ, trong khi giá và thu tiền mang tính thị trường, có cân đối lợi nhuận của nhà đầu tư.

Trạm thu phí sử dụng đường bộ

Trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ

Trạm thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ

Định nghĩa

Thu phí, thu giá, thu tiền BOT khác những gì? - Ảnh 2.

Ảnh: Thanh niên.

Trạm thu phí sử dụng đường bộ là khoản tiền tổ chức, cá nhân sử dụng đường bộ phải trả cho đơn vị quản lý nhằm bù đắp chi phí và đặc biệt mang tính chất phục vụ mà cơ quan nhà nước giao cho đơn vị cung ứng dịch vụ đó thực hiện.

Thu phí, thu giá, thu tiền BOT khác những gì? - Ảnh 3.

Ảnh: VietnamFinance

Trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ là nơi thực hiện việc thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ của phương tiện tham gia giao thông đường bộ, được xây dựng theo quy hoạch hoặc dự án đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Thu phí, thu giá, thu tiền BOT khác những gì? - Ảnh 4.

Ảnh đồ hoạ.

Trạm thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ  là nơi thực hiện việc thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ của phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Đơn vị thu

Đơn vị thực hiện thu phí sử dụng đường bộ (sau đây gọi chung là đơn vị thu phí) là tổ chức, cá nhân được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép thu phí sử dụng đường bộ.

Đơn vị thực hiện thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ là tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chuyển giao quyền thu hoặc cho phép thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ.

Đơn vị thực hiện thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ là Nhà đầu tư, Doanh nghiệp dự án hoặc đơn vị được Nhà đầu tư, Doanh nghiệp dự án ủy quyền, giao nhiệm vụ thực hiện việc bán, kiểm soát vé thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ.

Quy định mức thu

Bộ Tài chính có thẩm quyền ban hành mức phí và chế độ quản lý sử dụng. Mỗi dự án BOT, Bộ Tài chính ban hành một thông tư riêng để áp dụng thu phí cụ thể và mức phí.

Khung giá và giá tối đa do Bộ GTVT và UBND các tỉnh quy định. Cụ thể, Bộ GTVT có thẩm quyền ban hành mức giá trần (tối đa) đối với dịch vụ sử dụng đường bộ trên quốc lộ do Bộ GTVT quản lý, còn UBND cấp tỉnh quy định giá đối với đường địa phương.

Khung giá và giá tối đa do Bộ GTVT và UBND các tỉnh quy định. Cụ thể, Bộ GTVT có thẩm quyền ban hành mức giá trần (tối đa) đối với dịch vụ sử dụng đường bộ trên quốc lộ do Bộ GTVT quản lý, còn UBND cấp tỉnh quy định giá đối với đường địa phương.

Cơ sở pháp lý

Thông tư 05/2010/TT-BGTVT

Thông tư 49/2016/TT-BGTVT

Dự thảo thông tư quy định về xây dựng, tổ chức và hoạt động của trạm thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ đang được Bộ GTVT lấy ý kiến nhằm thay thế thông tư số 49/2016/TT-BGTVT

chọn