TP HCM ban hành Qui định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019

Qui định mới về hệ số điều chỉnh giá đất 2019 của TP HCM mới ban hành được áp dụng với nhiều trường hợp và có điều chỉnh từ 1,5 lần đến 2,5 lần so với giá đất do UBND TP quyết định và công bố.

Theo đó, UBND TP vừa ban hành Qui định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 để xác định giá đất cụ thể áp dụng đối với các trường hợp tại các điểm a, b, c và d khoản 4 Điều 114, khoản 2 Điều 172 và khoản 3 Điều 189 của Luật Đất đai.

anhminhhoa

UBND TP HCM vừa ban hành Qui định mới về hệ số điều chỉnh giá đất 2019. (Ảnh: VPG)

Các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà chuyển mục đích sử dụng đất theo Khoản 30 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 6/1/2017 của Chính phủ, thuộc trường hợp được tiếp tục sử dụng đất theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất, giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền một lần cho cả thời gian thuê mà thửa đất hoặc khu đất của dự án có giá trị (tính theo giá đất trong bảng giá đất do UBND TP ban hành) dưới 30 tỉ đồng.

Qui định này cũng áp dụng đối với trường hợp thuê đất thu tiền hàng năm mà phải xác định lại đơn giá thuê đất để điều chỉnh cho chu tiếp theo đối với thửa đất hoặc khu đất được nhà nước cho thuê sử dụng vào mục đích kinh doanh thương mại, dịch vụ, bất động sản, khai thác khoáng sản có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) từ 30 tỉ đồng trở lên.

Giá thuê đất trả tiền thuê hàng năm (không bao gồm trường hợp thuê đất sử dụng vào mục đích kinh doanh thương mại, dịch vụ, bất động sản); giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm; xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị theo khoản 2, khoản 3 Điều 101, khoản 4 Điều 102 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ.

Hệ số điều chỉnh giá đất được áp dụng tùy theo từng nhóm đối tượng và tùy theo từng khu vực địa bàn quận, huyện và các yếu tố làm tăng, giảm giá đất.

Cụ thể: Trường hợp hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất không phải đất ở sang đất ở đối với diện tích đất ở vượt hạn mức, chuyển mục đích sử dụng đất theo qui định, hệ số điều chỉnh giá đất là 1,5 lần giá đất do UBND TP qui định và công bố.

Đối với trường hợp xác định đơn giá thuê đất hàng năm cho chu kì ổn định đầu tiên, xác định đơn giá thuê đất hàng năm khi điều chỉnh lại đơn giá thuê đất cho chu kì ổn định tiếp theo. Xác định giá khởi điểm trong đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê theo hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm, xác định đơn giá thuê đất khi nhận chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê theo qui định, hệ số điều chỉnh được áp dụng tùy theo mục đích sử dụng đất và khu vực từ 1,5 đến 2,5 lần giá đất do UBND TP qui định và công bố....

Qui định này có hiệu lực thi hành từ ngày 12/8/2019, thay thế qui định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn TP HCM.

chọn