Vũng Tàu chấm dứt hoạt động dự án Khu du lịch Kim Cương

Ủy ban nhân dân tỉnh Vũng Tàu vừa ban hành văn bản chấm dứt hoạt động dự án Khu du lịch Kim Cương tại thị trấn Long Hải, huyện Long Điền do Công ty cổ phần May và Xây dựng Huy Hoàng làm chủ đầu tư.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện thủ tục đất đai sau khi chấm dứt hoạt động dự án theo qui định Luật Đất đai và Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định qui định chi tiết thi hành Luật Đất đai. 

Sở Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Long Điền phối hợp với các cơ quan có liên quan rà soát, xử lí các thủ tục có liên quan thuộc lĩnh vực quản lí của ngành. UBND huyện Long Điền thực hiện thông báo việc chấm dứt hoạt động dự án nêu trên và thực hiện rà soát, công bố qui hoạch của khu đất sau khi chấm dứt hoạt động dự án cho người dân trong khu vực dự án đúng theo qui định.

Dự án Khu du lịch Kim Cương được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chấp thuận chủ trương đầu tư năm 2005 với diện tích 1,73 ha. Từ khi được chấp thuận chủ trương, Chủ đầu tư chỉ thực hiện thỏa thuận địa điểm, phê duyệt qui hoạch chi tiết 1/500, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…. Đến nay, Chủ đầu tư vẫn chưa thực hiện một số thủ tục pháp liên quan cũng như thực hiện các bước tiếp theo để triển khai xây dựng Dự án, dẫn đến chậm triển khai.

Theo kết luận thanh tra của Sở Tài nguyên và Môi trường, Công ty cổ phần May và Xây dựng Huy Hoàng chưa đưa đất Dự án vào sử dụng theo đúng mục đích được giao. Bên cạnh đó, theo kết luận của Thanh tra Chính phủ và ý kiến Kiểm toán Nhà nước cũng đề nghị chấm dứt hoạt động dự án này do vi phạm nghĩa vụ pháp về đất đai, tài chính...

Như vậy, từ kết quả vụ việc nêu trên, dự án chậm triển khai nguyên nhân thuộc về trách nhiệm của nhà đầu tư. Do đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị chấm dứt hoạt động của Khu du lịch Kim Cương.

chọn