Ai được mua nhà ở xã hội?

Theo điều 49 của Luật Nhà ở 2014, có 9 đối tượng thuộc diện được mua nhà ở xã hội. Tuy nhiên, những đối tượng này còn phải đáp ứng ba điều kiện về nhà ở, cư trú cũng như thu nhập.

Theo khoản 7 điều 3 Luật Nhà ở 2014, nhà ở xã hội là nhà ở có sự hỗ trợ của Nhà nước cho các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở theo qui định của Luật này.

20190916_154535

Nhà ở Ecohome 2. (Ảnh: Minh Anh).

10 đối tượng được mua, thuê nhà ở xã hội

Liên quan đến những đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội, Điều 49 Luật Nhà ở 2014 qui định có 9 đối tượng được mua nhà ở xã hội gồm:

1. Người có công với cách mạng theo qui định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng;

2. Hộ gia đình nghèo và cận nghèo tại khu vực nông thôn;

3. Hộ gia đình tại khu vực nông thôn thuộc vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu;

4. Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị;

5. Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp;

6. Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân;

7. Cán bộ, công chức, viên chức theo qui định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;

8. Các đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ theo qui định tại khoản 5 Điều 81 của Luật này;

9. Học sinh, sinh viên các học viện, trường đại học, cao đẳng, dạy nghề; học sinh trường dân tộc nội trú công lập được sử dụng nhà ở trong thời gian học tập;

10. Hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo qui định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở.

Theo qui định tại điều 50 của Luật này, chỉ có 9 đối tượng được mua nhà ở xã hội. Riêng đối tượng học sinh, sinh viên các học viện, trường đại học, cao đẳng, dạy nghề; học sinh trường dân tộc nội trú công lập được sử dụng nhà ở trong thời gian học tập thì chỉ được thuê nhà ở xã hội.

Ba điều kiện để được mua nhà ở xã hội

Cũng theo Điều 51 Luật Nhà ở 2014 qui định 9 đối tượng trên sẽ được mua nhà ở xã hội, thuê, thuê mua nếu đáp ứng đủ ba điều kiện cụ thể. 

Về điều kiện nhà ở, chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình, chưa được mua, thuê hoặc thuê mua nhà ở xã hội, chưa được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở, đất ở dưới mọi hình thức tại nơi sinh sống, học tập hoặc có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng diện tích nhà ở bình quân đầu người trong hộ gia đình thấp hơn mức diện tích nhà ở tối thiểu do Chính phủ qui định theo từng thời kỳ và từng khu vực;

Về điều kiện cư trú, phải có đăng ký thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có nhà ở xã hội; trường hợp không có đăng ký thường trú thì phải có đăng ký tạm trú từ một năm trở lên tại tỉnh, thành phố này, trừ trường hợp qui định.

Về điều kiện cư trú, người được mua nhà ở xã hội ở các khoản 4,5,7 ở trên phải thuộc diện không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên theo qui định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân; trường hợp là hộ nghèo, cận nghèo thì phải thuộc diện nghèo, cận nghèo theo qui định của Thủ tướng Chính phủ. 

Đối với đối tượng qui định tại các khoản 1, 8, 9 và 10 ở trên không yêu cầu phải đáp ứng điều kiện về thu nhập theo qui định tại điểm này.

Hình thức thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội

Theo Điều 50, Luật Nhà ở 2014, hình thức thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội gồm:

1. Hỗ trợ giải quyết cho thuê, cho thuê mua, bán nhà ở xã hội cho các đối tượng qui định tại các khoản 1, 4, 5, 6, 7, 8 và 10 Điều 49 của Luật này; đối với đối tượng qui định tại khoản 9 Điều 49 của Luật này thì chỉ được thuê nhà ở xã hội.

2. Hỗ trợ theo các chương trình mục tiêu về nhà ở để đối tượng qui định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 49 của Luật này xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở.

3. Hỗ trợ giao đất ở có miễn, giảm tiền sử dụng đất theo qui định của pháp luật về đất đai hoặc tặng nhà ở cho đối tượng qui định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 49 của Luật này.

4. Hỗ trợ cho vay vốn ưu đãi của Nhà nước thông qua Ngân hàng chính sách xã hội, tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định để các đối tượng qui định tại các khoản 1, 4, 5, 6 và 7 Điều 49 của Luật này xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở.

chọn
5 điểm nổi bật trong quy hoạch TP Hải Phòng thời kỳ 2021 - 2030: Lập khu kinh tế ven biển, đưa Cát Hải thành quận biển đảo
Quy hoạch sân bay quốc tế ở Tiên Lãng; huyện Cát Hải sẽ trở thành quận biển đảo; thành lập mới 20 khu công nghiệp và khu kinh tế ven biển phía nam... là một số điểm nổi bật về quy hoạch TP Hải Phòng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050.