Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu sinh hoạt cộng đồng dân tộc người Dao tại thôn Sơn Hải, xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ

Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu sinh hoạt cộng đồng dân tộc người Dao tại thôn Sơn Hải, xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh được phê duyệt ngày 15/1/2020.

Phạm vi ranh giới, diện tích

Theo thuyết minh quy hoạch, khu đất nghiên cứu quy hoạch có vị trí tại thôn Sơn Hải, xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ với ranh giới phía đông giáp đường giao thông hiện trạng; phía tây giáp sông Ba Chẽ; phía nam giáp sông Ba Chẽ và đất canh tác nông nghiệp; phía bắc giáp sông Ba Chẽ và đất trống chưa sử dụng.

Diện tích nghiên cứu lập quy hoạch là khoảng 12.954 m2 (1,3 ha).

Tính chất, mục tiêu của đồ án

Mục tiêu của đồ án nhằm cụ thể hoá Quy hoạch chung xây dựng huyện Ba Chẽ tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2010 – 2025 và tầm nhìn đến 2025; Quy hoạch tổng thể phát triển Kinh tế xã hội huyện Ba Chẽ giai đoạn đến 2020 tầm nhìn đến 2030;

Cụ thể hóa Đề án bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc Dao tại thôn Sơn Hải, xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ gắn với phát triển du lịch cộng đồng; bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa đặc sắc, độc đáo của tộc người Dao tại thôn Sơn Hải, xã Nam Sơn, nhằm ngăn chặn sự mai một văn hóa trước sự tác động hai mặt của quá trình phát triển, tạo nền tảng tinh thần cho sự phát triển bền vững của huyện;

Từng bước phát triển du lịch; từng bước xây dựng, sưu tầm, trưng bày, giới thiệu về di sản văn hóa đặc sắc của các nhóm Dao ở Việt Nam; bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa Dao tại thôn Sơn Hải gắn với phát triển du lịch cộng đồng theo hướng bền vững nhằm góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương, đóng góp tích cực vào hoạt động bảo tồn các tài nguyên tự nhiên, tài nguyên văn hoá địa phương...

Về tính chất, khu sinh hoạt cộng đồng là khu sinh hoạt cộng đồng dân tộc người Dao có hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ; đáp ứng yêu cầu bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa người Dao gắn với phát triển du lịch cộng đồng tại khu vực.

*XEM và TẢI VỀ Quyết định phê duyệt và các bản đồ của Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu sinh hoạt cộng đồng dân tộc người Dao tại thôn Sơn Hải, xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ ở dưới đây:

Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu sinh hoạt cộng đồng dân tộc người Dao tại thôn Sơn Hải, xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ.

 Bản vẽ Quy hoạch sử dụng đất: 

   Bản vẽ Quy hoạch sử dụng đất.

 Bản vẽ Quy hoạch giao thông: 

   Bản vẽ Quy hoạch giao thông.