Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô tầm nhìn đến 2050

TP Hà Nội giao Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội tổ chức lập điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.
Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô tầm nhìn đến 2050    - Ảnh 1.

Một góc Hà Nội nhìn từ sa bàn quy hoạch. (Ảnh: Hoàng Huy).

Theo Trang tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật TP Hà Nội, UBND thành phố vừa duyệt giao nhiệm vụ tổ chức lập điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đối với Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội.

Theo đó, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội chủ trì, phối hợp cùng Sở Quy hoạch - Kiến trúc và các đơn vị tổ chức lập Nhiệm vụ và Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô theo đúng quy định của pháp luật về quy hoạch, quy hoạch đô thị, đầu tư công và các quy định pháp luật có liên quan; tham mưu UBND TP xem xét, trình các cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.

Đồng thời, UBND TP giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Kho bạc Nhà nước thành phố, các đơn vị có liên quan rà soát, thẩm định, tham mưu bố trí kinh phí tổ chức lập Nhiệm vụ và Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô theo quy định của pháp luật hiện hành.

Ngoài ra, các sở, ngành thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị trực thuộc thành phố có trách nhiệm phối hợp với Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội triển khai thực hiện theo quy định.

Trước đó, hồi tháng 5/2021, UBND TP Hà Nội ban hành kế hoạch  triển khai công tác lập điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Lý do điều chỉnh bởi trong 10 năm qua, một số quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực quy hoạch đô thị đã được sửa đổi. Ngoài ra, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội cấp quốc gia, cấp vùng ảnh hưởng tới tính chất, chức năng, định hướng phát triển Thủ đô... cũng đã có sự điều chỉnh.

chọn