Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Vân Đình, Ứng Hòa, Hà Nội (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Vân Đình, Ứng Hòa, Hà Nội đáng chú ý nhất.

 Thị trấn Vân Đình, Ứng Hòa, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps).

1. Tuyến đường song song QL21B, qua nhà máy Đông Dương

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Vân Đình đáng chú ý có tuyến đường chạy song song QL21B, qua nhà máy Đông Dương, dài khoảng 1,234 km.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở Hà Nội mới nhất năm 2022

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Vân Đình. (Ảnh chụp từ Google Maps).

Tuyến đướng ẽ mở có điểm đầu ở đường đôi thị trấn Vân Đình.

Đoạn đầu tuyến đã xây dựng.

Từ đoạn khu đất dịch vụ, tuyến chưa xây dựng.

Đoạn qua gần Công an huyện Ứng Hòa.
Tuyến đường kết thúc đoạn nhà máy Đông Dương.

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

2. Tuyến đường từ khu công viên thị trấn Vân Đình đến gần nhà máy Đông Dương

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Vân Đình đáng chú ý có tuyến đường từ khu công viên thị trấn Vân Đình đến gần nhà máy Đông Dương, dài khoảng 450 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Vân Đình. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu gần đường mục 1.

 Đoạn đầu tuyến đã xây dựng.

 Tuyến kết thúc ở khu vực cánh đồng, khi giao với đường quy hoạch gần nhà máy Đông Dương.

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

3. Tuyến đường nối với mục 2

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Vân Đình đáng chú ý có tuyến đường nối với mục 2, dài khoảng 214 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Vân Đình. (Ảnh chụp từ Google Maps).  

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Vân Đình.

(Sơ đồ trong bài viết được vẽ tương đối, căn cứ theo quy hoạch chung Thị trấn Vân Đình).