Hưng Thịnh Incons báo lãi tăng 13% nhờ dịch vụ xây dựng, phải thu khách hàng chiếm gần 40% tài sản

Nhờ doanh thu xây dựng tăng, lợi nhuận Hưng Thịnh Incons tăng 13% so với cùng kỳ. Quy mô tài sản tăng nhẹ sau quý I lên 8.071 tỷ đồng, chiếm gần 40% là các khoản phải thu khách hàng ngắn hạn.

CTCP Hưng Thịnh Incons (mã chứng khoán: HTN) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2022 với doanh thu thuần 1.488 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ. Chiếm 99% trong cơ cấu doanh thu là nguồn từ dịch vụ xây dựng với 1.478 tỷ đồng, doanh thu từ các dịch vụ khác tăng 397% tăng lên 9,6 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Về phần hoạt động tài chính, doanh thu ở mảng này đạt 19 tỷ đồng, tăng 19%, toàn bộ thu từ lãi tiền gửi, tiền cho vay.

Chi phí tài chính trong quý tăng 15% đạt 54 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí lãi vay. Ngoài ra, công ty cũng ghi nhận khoản tăng 36% chi phí quản lý lên 34 tỷ đồng so với cùng kỳ. 

Kết quả Hưng Thịnh Incons báo lãi sau thuế quý I là 43 tỷ đồng tăng 13% so với cùng kỳ. 

 Tổng hợp: Yến Nhi

Về dòng tiền của công ty trong quý I, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của công ty âm 1.425 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ âm 671 tỷ đồng, chủ yếu do các khoản phải thu tăng 97% so với quý I/2021 và giảm các khoản phải trả.

Tính tới thời điểm cuối quý I/2022, tổng tài sản của Hưng Thịnh Incons là 8.071 tỷ đồng, tăng 5% so với đầu năm. Chiếm phần lớn tổng tài sản doanh nghiệp là các khoản phải thu ngắn hạn 6.205 tỷ đồng, tăng 13%. Trong đó, khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng là 3.006 tỷ đồng, chiếm 37% tài sản.

Bên cạnh đó, công ty ghi nhận giá trị tồn kho trong kỳ là 919 tỷ đồng, giảm 15%, chủ yếu nằm ở chi phí sản xuất kinh doanh dở dang 805 tỷ đồng, ngoài ra còn có các bất động sản dở dang là 111 tỷ đồng.

Về phần nợ tài chính, tại thời điểm cuối quý I, tổng nợ tài chính của Hưng Thịnh Incons là 2.495 tỷ đồng, tăng 27% so với đầu năm, bao gồm các khoản nợ ngân hàng, nợ trái phiếu ngắn hạn. 

chọn
Khánh Hoà dự kiến đấu giá hơn 500 khu đất
Riêng Trung tâm phát triển quỹ đất Khánh Hoà dự kiến thực hiện đấu giá quyền sử dụng 344 khu đất, lô đất, có tổng diện tích gần 93.700 m2.