Lãi ròng Sao Mai giảm 67% trong quý I, vay nợ hơn 10.000 tỷ đồng

Cuối quý I, tổng nợ vay của Sao Mai khoảng 10.047 tỷ đồng, chiếm 52% nguồn vốn. Ba tháng đầu năm, công ty phải trả 192 tỷ đồng tiền lãi.

Ba tháng đầu năm, CTCP Tập đoàn Sao Mai (Mã: ASM) ghi nhận 3.050 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 5% so với cùng kỳ. Biên lãi gộp giảm từ 16% xuống 12%.

Nguồn: Thuyết minh BCTC.

Trong kỳ, chi phí bán hàng giảm 51% xuống 46 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 20% lên 70 tỷ đồng. Đặc biệt, chi phí tài chính tăng 80% lên 201 tỷ đồng khi công ty vay thêm tiền trả cho nhà đầu tư nhà máy điện năng lượng mặt trời An Hảo giai đoạn 3,4. Kết quả, lãi ròng của Sao Mai giảm 67% so với quý I/2022 xuống 69 tỷ đồng.

Năm 2023, Sao Mai đặt mục tiêu 15.250 tỷ đồng doanh thu thuần, 545 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Với 86 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, công ty đã hoàn thành 16% kế hoạch lợi nhuận, 20% chỉ tiêu doanh thu.

Nguồn: Lâm Anh tổng hợp từ BCTC của Sao Mai.

Tại ngày 31/3, tổng tài sản của Sao Mai đạt 19.442 tỷ đồng, tăng 357 tỷ đồng so với đầu năm. Khoản tiền, tương đương tiền, tiền gửi có kỳ hạn đạt 2.186 tỷ đồng.

Sau tài sản cố định, khoản phải thu ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn thứ hai (23%) trong cơ cấu tài sản với 4.497 tỷ đồng tăng 7%. Tiếp theo là hàng tồn kho, chiếm 16% tài sản với 3.118 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm

Cuối quý I, tổng nợ vay của công ty khoảng 10.047 tỷ đồng, chiếm 52% nguồn vốn. Ba tháng đầu năm, Sao Mai phải trả gần 192 tỷ đồng tiền lãi.

Vốn chủ sở hữu của công ty đạt 7.926 tỷ đồng bao gồm 131 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển, 1.384 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/3.

Xét về dòng tiền, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của công ty dương 32 tỷ đồng. Dòng tiền từ hoạt động tài chính dương 49 tỷ đồng, dòng tiền hoạt động đầu tư âm 316 tỷ đồng khiến lưu chuyển tiền thuần trong kỳ âm 235 tỷ đồng. 

chọn
Luật Đất đai mới có khiến BĐS công nghiệp gặp khó?
VARS nhận định, thị trường BĐS công nghiệp Việt Nam đang đối diện với một số thách thức nhất định, trong đó có rủi ro đầu tư khi chi phí đất đai và xây dựng tăng cao, nhất là chi phi tạo lập quỹ đất khi Luật Đất đai mới chính thức hiệu lực.