Qui hoạch đến 2020, Đà Nẵng có hơn 25 nghìn ha đất đô thị

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết về điều chỉnh qui hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kì cuối (2016-2020) TP Đà Nẵng.

Theo đó, đến năm 2020, TP Đà Nẵng có 67.507 ha đất nông nghiệp, chiếm 52,54% diện tích đất toàn thành phố; đất phi nông nghiệp 60.420 ha, chiếm 47,02%; đất khu công nghệ cao 1.130 ha; đất đô thị 25.059 ha.

Anh

Đà Nẵng có hơn 25 nghìn ha đất đô thị đến năm 2020. Trong ảnh, khu đất đô thị tại quận Ngũ Hành Sơn. (Ảnh: Văn Luận).

Chính quyền TP Đà Nẵng sử dụng đất theo đúng qui hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhất là khu vực sẽ chuyển mục đích sử dụng đất để tập trung cho phát triển kinh tế và chuyển đổi cơ cấu kinh thế theo hướng phát triển dịch vụ, đô thị để tăng nguồn thu cho ngân sách; đẩy mạnh việc đấu giá quyền sử dụng đất.

Khuyến khích sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, khắc phục tình trạng bỏ hoang đất đã giao và đã cho thuê. 

Tổ chức quản lí, giám sát chặt chẽ quĩ đất được qui hoạch phát triển đô thị, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đất cơ sở sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp nhằm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả quĩ đất, khắc phục tình trạng mất cân đối trong cơ cấu sử dụng đất giữa đất ở với đất xây dựng cơ sở hạ tầng kĩ thuật, hạ tầng xã hội và các yêu cầu về bảo vệ môi trường.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lí, sử dụng đất đai ngăn chặn và xử lí kịp thời các vi phạm trong thực hiện qui hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kiên quyết không giải quyết giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất đối với các trường hợp không có trong qui hoạch, kế hoạch sử dụng đất,

Kiểm tra, xử lí các trường hợp đã được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng, sử dụng sai mục đích theo qui định của pháp luật đất đai.

chọn