Từ 5/5, bảng giá các loại đất ở TP Đà Nẵng giai đoạn 2020-2024 có hiệu lực

UBND TP Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 7/4/2020, qui định bảng giá các loại đất trên địa bàn TP Đà Nẵng giai đoạn 2020-2024, áp dụng từ ngày 5/5/2020.

Cụ thể, với các tổ chức, cá nhân đã nộp hồ sơ nhà, đất hợp lệ để thực hiện các khoản thu tài chính từ đất đai, được các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận trước ngày Quyết định này có hiệu lực thì áp dụng theo bảng giá các loại đất tại Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 và Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND ngày 31/01/2019 của UBND TP Đà Nẵng.

Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 và Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND ngày 31/01/2019 của UBND thành phố Sửa đổi, bổ sung một số điều của qui định giá các loại đất ban hành kèm theo Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND TP Đà Nẵng hết hiệu lực khi Quyết định số 09 có hiệu lực thi hành.

Sở TN&MT chịu trách nhiệm chủ trì, tổ chức triển khai, hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc việc thực hiện Quyết định.

Từ ngày 5/5, Bảng giá các loại đất trên địa bàn TP Đà Nẵng giai đoạn 2020-2024 có hiệu lực - Ảnh 1.

Một góc TP Đà Nẵng hiện nay. (Ảnh tư liệu)

Điểm mới bảng giá các loại đất trên địa bàn TP Đà Nẵng giai đoạn 2020-2024

Theo Sở TN&MT TP Đà Nẵng, điểm mới của bảng giá các loại đất trên địa bàn TP Đà Nẵng giai đoạn 2020-2024 như sau:

Một là bảng giá các loại đất trên địa bàn TP Đà Nẵng giai đoạn 2020-2024 trên cơ sở giữ nguyên mặt bằng giá đất tại Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND ngày 31/01/2019 của UBND TP Đà Nẵng (gọi tắt là Quyết định 06).

Hai là sửa đổi giá đất các đường bất hợp lí hoặc chưa phù hợp (gồm 5 tuyến đường).

Ba là bổ sung giá đất đối với 290 tuyến đường mới đặt tên cuối năm 2018 và cuối năm 2019.

Bốn là bổ sung các chính sách mới tháo gỡ khó khăn trong tình hình hiện nay. Cụ thể như sau:

Giá đất thương mại dịch vụ được xác định bằng 80% giá đất ở cùng vị trí và giá đất sản xuất kinh doanh được xác định bằng 60% giá đất ở cùng vị trí (Theo Quyết định 06 trước đây là 85% và 65%).

Bổ sung qui định cách xác định hệ số vị trí đối với đất thương mại dịch vụ và đất sản xuất kinh doanh theo chiều sâu thửa đất.

Năm là bổ sung qui định đối với các thửa đất có 02 mặt tiền trở lên, có chiều dài cạnh thửa đất tính từ góc ngã ba, ngã tư lớn hơn 50m thì chỉ áp dụng hệ số đặc biệt cho phần diện tích trong phạm vi 50m tính từ góc ngã ba, ngã tư.

Ví dụ, theo tính toán sơ bộ, một dự án ven biển có qui mô hơn 7,5ha, với những chính sách nêu trên thì giá thuê đất trả tiền hằng năm của doanh nghiệp có thể giảm đến trên 20%.

chọn