Đà Nẵng chỉ đạo kiểm soát chặt việc chuyển đất nông nghiệp sang đất ở

UBND TP Đà Nẵng đề nghị các quận, huyện kiểm soát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất ở, đặc biệt với diện tích lớn bất thường, nhằm lợi dụng chính sách để trục lợi.

UBND TP Đà Nẵng mới ban hành Công văn số 5799/UBND-STNMT yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện tăng cường công tác quản lý đất đai theo ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường .

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 3/1/2018 của Thủ tướng Chính phủ, nghiên cứu tham mưu thành phố triển khai Nghị quyểt số 18- NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII.

UBND các quận, huyện quản lý chặt chẽ việc chia tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất. Kiểm soát chặt chẽ việc chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất ở, đặc biệt với diện tích đất lớn bất thường, nhằm lợi dụng chính sách để trục lợi.

Các địa phương xây dựng kế hoạch rà soát, xử lý và kiến nghị xử lý đối với các khu đất, lô đất không đưa vào sử dụng hoặc chậm tiến độ. Mặt khác, thường xuyên rà soát, thống kê các trường hợp còn tồn đọng, vướng mắc chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu (nếu có) và có giải pháp để thực hiện.

UBND thành phố cũng lưu ý các địa phương chú trọng triển khai, tổ chức thực hiện theo thẩm quyền đối với Quyết định số 2210/QĐ-UBND ngày 19/8/2022 về việc phê duyệt Đề án “Quản lý và Khai thác quỹ đất công do Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý trên địa bàn TP Đà Nẵng”. 

Các cơ quan, đơn vị trực thuộc và Chủ tịch UBND các phường, xã chủ động thanh tra, kiểm tra, phát hiện, xử lý theo thẩm quyền và kiến nghị xử lý kịp thời các vi phạm phát sinh trong lĩnh vực đất đai.

Đà Nẵng kiểm soát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở. (Ảnh minh họa: Vietnamet).

UBND TP Đà Nẵng cũng giao loạt nhiệm vụ đối với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Thông tin và Truyền thông, Thanh tra và Cục thuế thành phố. 

Trong đó, UBND thành phố đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường công tác quản lý giá đất trên địa bàn, thực hiện đúng quy định các trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất, đặc biệt là những khu đất thuộc trường hợp sau khi rà soát, sắp xếp lại các cơ sở nhà, đất của Nhà nước.

Đối với phương án đấu giá quyền sử dụng đất, thành phố yêu cầu phải quy định rõ điều kiện của tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá như năng lực về tài chính, kỹ thuật, ký quỹ, nguồn vốn của chủ đầu tư, thời gian đưa đất vào sử dụng theo đúng tiến độ nếu trúng đấu giá…. Việc xác định giá khởi điểm phải bảo đảm phù hợp với giá thị trường. 

Sở Tài nguyên và Môi trường cũng có nhiệm vụ đẩy nhanh tiến độ xác định giá đất cụ thể để thu nghĩa vụ tài chính đối với các dự án đã có quyết định giao đất, cho thuê đất. 

UBND thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chú trọng công tác thẩm định năng lực của nhà đầu tư đối với các dự án theo phân cấp chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, đảm bảo tiến độ triển khai dự án và khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai. Sở thường xuyên kiểm tra, rà soát tiến độ đầu tư các dự án, chấm dứt hoạt động đối với dự án vi phạm pháp luật về đầu tư, tránh lãng phí nguồn lực đất đai.

Sở Tài chính tăng cường thanh tra, kiểm tra việc xác định giá khởi điểm, phê duyệt giá khởi điểm, thanh toán thù lao, chi phí tổ chức đấu giá; tham mưu, quản lý chặt chẽ quỹ đất thuộc tài sản công; thực hiện đấu giá tài sản, đất đai sau rà soát, sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà, đất của Nhà nước theo đúng quy định; tham mưu đề xuất xử lý những hành vi tiêu cực, tham nhũng về đất đai thuộc trách nhiệm của Sở.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị, địa phương tăng cườngng quản lý chặt chẽ hoạt động xây dựng, dự án bất động sản và triển khai các biện pháp cần thiết để ổn định thị trườngm công khai các thông tin về quy hoạch phát triển đô thị...

Sở Thông tin và Truyền thông kịp thời phản ánh các hành vi vi phạm pháp luật trong quản lý, sử dụng đất đai.

Thanh tra thành phố tăng cường thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đai và trách nhiệm của người đứng đầu trong quản lý nhà nước về đất đai. Thanh tra đột xuất tại các địa phương phát sinh điểm nóng về đất đai.

Cục Thuế thành phố tăng cường công tác kiểm tra, truy thu nghĩa vụ thuế khi chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất. 

UBND thành phố cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị Trung ương trên địa bàn thành phố và các sở, ban, ngành xây dựng kế hoạch tự kiểm tra, rà soát để xử lý và kiến nghị xử lý  đối với phần diện tích đất được giao quản lý, sử dụng của đơn vị; báo cáo kết quả về UBND thành phố trước ngày 30/10 hàng năm.

 

chọn
Thân thế doanh nghiệp thế chân Viwaseen tại KĐT bên Vành đai 4: Vốn nghìn tỷ, từng tham gia thị trường vàng
BĐS Hồ Gươm (đơn vị thế chân Viwaseen tại dự án An Thịnh 6) nằm trong hệ sinh thái doanh nghiệp do doanh nhân Nguyễn Thị Loan phát triển. Doanh nghiệp này có vốn điều lệ 1.400 tỷ đồng, từng tham gia thị trường vàng.