Thanh Hóa rà soát toàn bộ dự án xây dựng nhà ở thương mại không bố trí nhà ở xã hội

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có công văn về việc rà soát đối với các dự án xây dựng nhà ở thương mại tại đô thị loại III trở lên đã có quy hoạch chi tiết nhưng chưa bố trí quỹ đất phát triển nhà ở xã hội.

Cụ thể, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị đề xuất dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị (có quy mô sử dụng đất từ 2 ha trở lên tại đô thị loại I hoặc từ 5 ha trở lên tại các đô thị loại II và loại III) tiến hành rà soát, tổ chức lập điều chỉnh quy hoạch chi tiết các dự án để bố trí quỹ đất 20% để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

Đối với trường hợp dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị thuộc diện phải bố trí quỹ đất 20% để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định nhưng do có sự thay đổi quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết của địa phương dẫn đến việc bố trí quỹ đất 20% không còn phù hợp. sẽ giao các đơn vị đề xuất dự án có báo cáo rà soát và đề xuất ý kiến cụ thể.

Trong đó phải xác định rõ vị trí, diện tích đất bố trí thay thế tại địa điểm khác trên phạm vi địa bàn, gửi Sở Xây dựng trước ngày 15/7 tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 5/8 để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận.

Mới đây, Hà Nội cũng có văn bản về việc kiểm tra, rà soát quỹ đất 20% toàn bộ quy hoạch chi tiết dự án đầu tư phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị (phải bố trí nhà ở xã hội), dự án đấu giá quyền sử dụng đất theo quy hoạch chi tiết phải bố trí nhà ở xã hội, kể cả quy hoạch chi tiết phân cấp quận, huyện, thị xã trong giai đoạn 2021 - 2025.

Theo số liệu của Bộ Xây dựng, đến nay với tổng diện tích hơn 5,2 triệu m2 nhà ở xã hội đã hoàn thành xây dựng thì mới chỉ đạt được khoảng 41,7% so với mục tiêu đề ra trong Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020.

Một trong số những nguyên nhân khiến việc phát triển nhà ở xã hội chưa đạt yêu cầu là tại một số địa phương, trong quy hoạch đô thị, khu công nghiệp chưa xác định rõ quỹ đất cho phát triển nhà ở xã hội, chưa thực hiện nghiêm quy định dành 20% quỹ đất trong các dự án nhà ở thương mại để phát triển nhà ở xã hội, hoặc có bố trí nhưng ở tại các vị trí không thuận lợi hoặc chưa giải phóng xong mặt bằng, dẫn đến thiếu quỹ đất sạch để triển khai các dự án nhà ở xã hội.

chọn