Tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư: Sẽ có nhiều điểm mới

Tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư từ năm 2018 có nhiều điểm mới. Với ứng viên phó giáo sư viết sách không còn là quy định cứng.

Bộ GD-ĐT kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, sớm ban hành văn bản mới quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh GS, PGS từ năm 2018 thay thế Quyết định 174. Ngoài những tiêu chuẩn chung, GS, PGS sẽ có tiêu chuẩn riêng.

Tiêu chuẩn giáo sư

Nhiều tiêu chuẩn xét giáo sư sẽ có giải pháp thay thế. Theo đó ứng viên GS phải có thời gian được bổ nhiệm chức danh PGS đủ 3 năm trở lên, tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư tại Hội đồng Giáo sư cơ sở.

tieu chuan giao su pho giao su se co nhieu diem moi

Trong trường hợp ứng viên đã được bổ nhiệm chức danh PGS nhưng chưa đủ 3 năm và không đủ số giờ chuẩn giảng dạy quy định thì phải có ít nhất gấp hai lần điểm công trình khoa học quy đổi tối thiểu đóng góp từ các bài báo khoa học hoặc bằng độc quyền sáng chế; giải pháp khoa học..

Về công bố khoa học, dự thảo đưa ra lộ trình với 2 mốc thời gian khác nhau. Ứng viên phải là tác giả chính đã công bố được ít nhất 3 bài báo khoa học hoặc bằng độc quyền sáng chế. Trong trường hợp ứng viên không đủ công trình khoa học phải có ít nhất 2 trong số các công trình khoa học và1 chương sách phục vụ đào tạo do một nhà xuất bản có uy tín trên thế giới xuất bản hoặc có ít nhất 2 trong số các công trình khoa học nêu trên và 1 sách phục vụ đào tạo do một nhà xuất bản có uy tín xuất bản.

Từ ngày 1/1/2020, ứng viên là tác giả chính đã công bố được ít nhất 5 bài báo khoa học. Trong trường hợp ứng viên không đủ công trình khoa học thì phải có ít nhất 3 trong số các công trình khoa học và 2 chương sách phục vụ đào tạo do một nhà xuất bản có uy tín trên thế giới xuất bản hoặc có ít nhất 3 trong số các công trình khoa học nêu trên và 2 sách phục vụ đào tạo do một nhà xuất bản có uy tín xuất bản.

Theo tiêu chuẩn mới, ứng viên giáo sư phải chủ trì hoặc tham gia xây dựng, phát triển chương trình đào tạo từ trình độ đại học trở lên hoặc nhiệm vụ khoa học và công nghệ; Chủ trì biên soạn sách phục vụ đào tạo từ trình độ đại học trở lên phù hợp; Chủ trì thực hiện ít nhất 2 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ hoặc 1 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đã nghiệm thu kết quả từ đạt yêu cầu trở lên.

Trong trường hợp ứng viên không thực hiện đủ nhiệm vụ khoa học và công nghệ quy định tại khoản này thì được thay thế bằng bài báo khoa học, bằng độc quyền sáng chế; giải pháp khoa học…Mỗi nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ được thay thế bằng 1 bài báo khoa học hoặc công trình khoa học quy đổi khác.

Ứng viên giáo sư phải hướng dẫn chính ít nhất 2 nghiên cứu sinh được cấp bằng tiến sĩ. Nếu không hướng dẫn đủ nghiên cứu sinh thì được thay thế bằng bài báo khoa học hoặc bằng độc quyền sáng chế. Trong đó hướng dẫn chính 1 nghiên cứu sinh được thay thế bằng 3 bài báo khoa học hoặc công trình khoa học. Các bài báo khoa học phải được đăng tải trên tạp chí quốc tế có uy tín.

Đới với điểm khoa học quy đổi, ứng viên giáo sư phải có ít nhất 20 điểm quy đổi, trong đó, có ít nhất 5 điểm được thực hiện trong ba năm cuối tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ. Điểm quy đổi cho các bài báo đối ứng viên thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên, kỹ thuật và công nghệ là 10 điểm; 3 điểm công trình khoa học tính từ việc biên soạn sách phục vụ đào tạo, trong đó có ít nhất 1,5 điểm tính từ biên soạn giáo trình hoặc sách chuyên khảo.

Điểm quy đổi cho các bài báo lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, lĩnh vực nghệ thuật, thể dục thể thao phải có ít nhất 8 điểm; 5 điểm công trình khoa học tính từ việc biên soạn sách phục vụ đào tạo, trong đó có ít nhất 2,5 điểm tính từ biên soạn giáo trình hoặc sách chuyên khảo.

Ứng viên không đủ số điểm thì được thay thế bằng điểm quy đổi từ các bài báo khoa học, bằng độc quyền sáng chế; giải pháp khoa học, công nghệ hữu ích; tác phẩm, biểu diễn nghệ thuật, thành tích thi đấu thể dục thể thao đạt giải thưởng quốc gia, quốc tế.

Ứng viên phó giáo sư không còn quy tiêu chuẩn cứng viết sách

Theo bản quy định này ứng viên phải có bằng tiến sĩ đủ 3 năm trở lên kể từ ngày ký quyết định cấp bằng tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ; Có ít nhất 6 năm, trong đó phải có 3 năm cuối liên tục tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ.

Trong trường hợp ứng viên không đủ 6 năm thì phải có ít nhất gấp hai lần điểm công trình khoa học quy đổi tối thiểu đóng góp từ các bài báo khoa học hoặc bằng độc quyền sáng chế; giải pháp khoa học, công nghệ hữu ích; tác phẩm, biểu diễn nghệ thuật, thành tích thi đấu thể dục thể thao đạt giải thưởng quốc gia, quốc tế.

tieu chuan giao su pho giao su se co nhieu diem moi

Về công bố kết quả nghiên cứu khoa học, ứng viên là tác giả chính đã công bố được ít nhất 2 bài báo khoa học hoặc bằng độc quyền sáng chế..

Nếu không đủ công trình khoa học quy định tại điểm này thì phải có ít nhất 1 trong số các công trình nêu trên và 1 chương sách phục vụ đào tạo do một nhà xuất bản có uy tín trên thế giới xuất bản hoặc có ít nhất 1 trong số các công trình nêu trên và 1 sách phục vụ đào tạo do một nhà xuất bản có uy tín xuất bản.

Từ ngày 1/1/2020, ứng viên là tác giả chính đã công bố được ít nhất 3 bài báo khoa học hoặc bằng độc quyền sáng chế...Trong trường hợp không đủ công trình khoa học quy định thì phải có ít nhất 2 trong số các công trình nêu trên và 1 chương sách phục vụ đào tạo do một nhà xuất bản có uy tín trên thế giới xuất bản hoặc có ít nhất 2 trong số các công trình nêu trên và 1 sách phục vụ đào tạo do một nhà xuất bản có uy tín xuất bản.

- Thủ tục xét và công nhận tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư vẫn giữ nguyên 3 cấp gồm: Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở, Hội đồng chức danh giáo sư ngành, liên ngành; Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước.

- Hồ sơ, kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư, được công bố công khai trên trang thông tin điện tử để nhân dân nhân dân biết, giám sát.

Chủ trì thực hiện ít nhất 2 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở hoặc 1 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ đã nghiệm thu kết quả từ đạt yêu cầu trở lên.

Trường hợp không thực hiện đủ nhiệm vụ khoa học và công nghệ quy định tại khoản này thì được thay thế bằng 1 bài báo khoa học hoặc một trong số các công trình, bằng độc quyền sáng chế; giải pháp khoa học, công nghệ hữu ích; tác phẩm, biểu diễn nghệ thuật, thành tích thi đấuthể dụcthể thaođạt giải thưởng quốc gia, quốc tế.

Hướng dẫn ít nhất 2 học viên được cấp bằng thạc sĩ hoặc hướng dẫn chính hoặc phụ ít nhất 1 nghiên cứu sinh được cấp bằng tiến sĩ. Đối với ngành khoa học sức khỏe, hướng dẫn 1 học viên bảo vệ thành công luận văn chuyên khoa hoặc bác sĩ nội trú được tính như hướng dẫn 1 học viên được cấp bằng thạc sĩ.

Nếu không hướng dẫn đủ 2 học viên hoặc nghiên cứu sinh thì thay thế bằng công trình khoa học quy đổi. Hướng thiếu 1 học viên được cấp bằng thạc sĩ được thay thế bằng 1 trong số các công trình: bài báo khoa học khoa học.

Điểm quy đổi khoa học như sau, ứng viên phải có ít nhất 10 điểm công trình khoa học quy đổi, trong đó có ít nhất 2,5 điểm công trình khoa học được thực hiện trong 3 năm cuối tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ.

Ứng viên thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên, kỹ thuật và công nghệ phải có ít nhất 5 điểm công trình khoa học tính từ các bài báo khoa học, bằng độc quyền sáng chế hoặc giải pháp khoa học, công nghệ hữu ích. Ứng viên thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, lĩnh vực nghệ thuật, thể dục thể thao phải có ít nhất 3 điểm công trình khoa học tính từ các bài báo khoa học hoặc giải pháp khoa học, công nghệ hữu ích...

Cách tính điểm quy đổi đối với bài báo khoa học

1. Một bài báo khoa học được công bố trên tạp chí khoa học quốc tế có mã số ISSN thuộc danh mục ISI trong Web of Science (bao gồm: SCI, SCIE, SSCI,ESCI, A&HCI) và danh mục Scopus được tính tối đa đến 2,0 điểm.

2. Một bài báo khoa học được công bố trên tạp chí khoa học quốc tế có mã số ISSN. không thuộc danh mục ISI và Scopus: có xuất bản trực tuyến được tính tối đa đến 1,0 điểm; không có xuất bản trực tuyến được tính tối đa đến 0,75 điểm.

3. Hội đồng Giáo sư nhà nước lựa chọn và công bố danh mục các tạp chí khoa học quốc tế được tính điểm trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Trang thông tin điện tử của Hội đồng Giáo sư nhà nước.

II- Cách tính điểm quy đổi đối với kết quả ứng dụng khoa học công nghệ

1. Mỗi kết quả ứng dụng khoa học, công nghệ được cấp bằng độc quyền sáng chế được tính tối đa đến 3,0 điểm.

2. Mỗi giải pháp khoa học,công nghệ hữu ích ứng dụng có hiệu quả trong thực tiễn quản lý nhà nước, trong đổi mới quản lý và phát triển kinh tế - xã hội được tính tối đa đến 2,0 điểm.

3. Mỗi tác phẩm nghệ thuật (âm nhạc, mỹ thuật, sân khấu, điện ảnh, kiến trúc, chương trình biểu diễn, thành tích thi đấu thể dục thể thao đạt giải thưởng quốc gia được tính tối đa đến 1,0 điểm, nếu đạt giải thưởng quốc tế được tính tối đa đến1,5 điểm.

III- Cách tính điểm quy đổi đối với sách phục vụ đào tạo

1. Một (01) sách chuyên khảo được tính tối đa đến 3,0 điểm.

2. Một (01) giáo trình được tính tối đa đến 2,0 điểm.

3. Một (01) sách tham khảo được tính tối đa đến 1,5 điểm.

4. Một (01) sách hướng dẫn được tính tối đa đến 1,0 điểm. Từ điển chuyên ngành được tính điểm như sách hướng dẫn.

5. Một 1 chương sách phục vụ đào tạo do một nhà xuất bản có uy tín trên thế giới xuất bản được tính tối đa đến 1,0 điểm.

6. Sách, chương sách phục vụ đào tạo do một nhà xuất bản có uy tín trên thế giới xuất bản thì được cộng thêm 25% số điểm quy đổi của sách, chương sách đó.

tieu chuan giao su pho giao su se co nhieu diem moi Bộ GD-ĐT cần vào cuộc, thanh tra nghi án GS Nguyễn Đức Tồn đạo văn

Liên quan đến nghi án giáo sư đạo văn, nhiều nhà khoa học cho rằng Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước, thanh tra ...

tieu chuan giao su pho giao su se co nhieu diem moi Chỉ 1/4 trong 1.600 Giáo sư còn đang làm việc, nghiên cứu

Thông tin này được GS Trần Văn Nhung - Tổng thư ký Hội đồng chức danh GS nhà nước chia sẻ tại lễ trao danh ...

chọn
Hình ảnh Thành phố mới Bình Dương sau hơn 13 năm xây dựng
Với khoảng 1.000 ha, dự án Thành phố mới Bình Dương được chia thành các phân khu gồm trung tâm kinh tế tài chính, khu dân cư và công viên trung tâm, nằm trải rộng trên địa bàn TP Thủ Dầu Một, TX Tân Uyên và TX Bến Cát.