15 ngày cách li, người dân có thể ra khỏi nhà khi nào?

chọn