Bộ Xây dựng sẽ thực hiện dự án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo

Bộ Xây dựng được giao thực hiện dự án “Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo”, giúp khoảng 100.000 hộ trên địa bàn các huyện nghèo có nhà ở an toàn, ổn định.

Ưu tiên hỗ trợ nhà ở sẽ lần lượt theo thứ tự: hộ nghèo dân tộc thiểu số,hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng... (Ảnh minh họa: TTXVN). 

Bộ Xây dựng cho biết, hiện nay, trên cả nước có hai chương trình mục tiêu quốc gia có nội dung hỗ trợ nhà ở để xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Cụ thể là Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; trong đó, giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025 (theo Quyết định số 1719 ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt) do Ủy ban Dân tộc là đơn vị chủ trì thực hiện.

Còn Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 (theo Quyết định số 90 ngày 18/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt) sẽ do Bộ Xây dựng chủ trì thực hiện.

 Như vậy, Bộ Xây dựng sẽ thực hiện dự án “Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo”. Mục tiêu của dự án là hỗ trợ nhà ở cho khoảng 100.000 hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo có nhà ở an toàn, ổn định, có khả năng chịu tác động của thiên tai, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và giảm nghèo bền vững.

Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 01 hướng dẫn thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025.

Riêng với nội dung nâng cao chất lượng nhà ở, Bộ Xây dựng cho biết, nhà ở nông thôn đạt chuẩn theo các yêu cầu được hướng dẫn tại Văn bản số 2037 ngày 27/6/2022 hướng dẫn Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021 - 2025. Căn cứ các quy định nêu trên, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét, xây dựng nội dung về nâng cao chất lượng nhà ở nông thôn - Bộ Xây dựng nhấn mạnh.

Bình Định sẽ tập trung đầu tư để các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao lên phường. (Ảnh minh họa: TTXVN).

Để thực hiện một số nội dung thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, Bộ Xây dựng cũng đã có các hướng dẫn cụ thể đối với các địa phương.

Theo đó, các địa phương cần rà soát, điều chỉnh, lập mới (trong trường hợp quy hoạch đã hết thời hạn) và thực hiện quy hoạch chung xây dựng xã gắn với quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa theo quy định pháp luật về quy hoạch, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trong số này bao gồm quy hoạch khu vực hỗ trợ phát triển kinh tế nông thôn. Các địa phương cần từng bước lập quy hoạch chi tiết xây dựng (sau quy hoạch chung xây dựng xã) nhằm quản lý hoạt động đầu tư xây dựng, quản lý không gian, kiến trúc cảnh quan ở khu vực nông thôn; tập trung quy hoạch lại khu cụm dân cư - thôn, bản tại các xã biên giới, Bộ Xây dựng yêu cầu.

Cùng đó, việc rà soát, điều chỉnh lập quy hoạch xây dựng vùng huyện phải gắn với quá trình công nghiệp hóa - đô thị hóa nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới; trong đó, có quy hoạch khu vực hỗ trợ phát triển kinh tế nông thôn.

Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 có nội dung triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ nhà ở, xóa nhà tạm, dột nát; nâng cao chất lượng nhà ở dân cư.

Ngoài ra, Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 còn có nội dung yêu cầu việc cải tạo nghĩa trang phù hợp với cảnh quan môi trường; xây dựng mới và mở rộng các cơ sở mai táng, hỏa táng phải phù hợp với các quy định và theo quy hoạch.

chọn
Doruco có thể lãi hơn nghìn tỷ nhờ KCN Bắc Đồng Phú giai đoạn 2
Theo Chứng khoán SSI, KCN Bắc Đồng Phú giai đoạn 2 sẽ là động lực tăng trưởng năm 2025 - 2026 cho Doruco. Lợi nhuận trước thuế dự kiến từ KCN này là 1.087 nghìn tỷ đồng, với giá cho thuê là 75 USD/m2/kỳ, dự kiến cho thuê vào năm 2026.