Doanh thu xây lắp của Giao thông Đèo Cả (HHV) tăng 113%, vượt mảng thu phí dẫn đầu cơ cấu doanh thu

Quý IV/2023, doanh thu từ hoạt động xây lắp của Giao thông Đèo Cả đạt 448 tỷ đồng, tăng 113% so với cùng kỳ và vượt mảng thu phí BOT, trở thành mảng chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng doanh thu.

CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (mã chứng khoán: HHV) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2023 với doanh thu thuần đạt 861,3 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ năm 2022, chủ yếu do doanh thu từ hoạt động xây lắp tăng 113% so với cùng kỳ (đạt 448 tỷ đồng) và vượt mảng thu phí BOT, trở thành mảng chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng doanh thu.

Doanh thu tăng, song, giá vốn trong quý của doanh nghiệp cũng tăng 76%, do đó, lợi nhuận gộp của Đèo Cả giảm 11% còn 232,6 tỷ đồng.

Kết quả, sau khi trừ đi các khoản chi phí, giá vốn, thuế, Đèo Cả báo lãi sau thuế giảm 30% còn 52,5 tỷ đồng.

KQKD quý IV/2023 của Đèo Cả. (Nguồn: TN tổng hợp thep BCTC DN).

Luỹ kế năm 2023, Đèo Cả ghi nhận doanh thu thuần 2.687 tỷ đồng và lãi sau thuế 361,8 tỷ đồng, lần lượt tăng 28% và 22% so với năm 2022. Kết quả này cũng tương đương vượt 7% mục tiêu lãi sau thuế 338,6 tỷ đồng mà công ty đã đặt ra.

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Đèo Cả dương 392,8 tỷ đồng, song do lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính lần lượt âm 91,3 tỷ đồng và 387,8 tỷ đồng, do đó, lưu chuyển tiền thuần trong năm âm 86,3 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước dương 120 tỷ đồng.

Tổng tài sản của doanh nghiệp tính tại ngày 31/12/2023 tăng nhẹ so với đầu năm, đạt 36.775 tỷ đồng, trong đó, chiếm 77% tổng tài sản của doanh nghiệp là danh mục tài sản cố định đạt 28.329 tỷ đồng.

Tại cuối năm 2023, Đèo Cả ghi nhận 1.091 tỷ đồng các khoản phải thu trong ngắn và dài hạn, chủ yếu là các khoản phải thu ngắn hạn khách hàng (401 tỷ đồng) và khoản trả trước cho người bán dài hạn (205,7 tỷ đồng),...

Danh mục hàng tồn kho của Đèo Cả đạt mức 77,3 tỷ đồng, giảm 51,8% so với đầu năm, do giảm chi phí sản xuất kinh doanh dở dang liên quan đến chi phí của các công trình xây lắp chưa hoàn thành.

Tại ngày 31/12/2023, tổng nợ phải trả của Đèo Cả tăng 767 tỷ đồng lên mức 28.045 tỷ đồng, trong đó, nợ tài chính đạt 20.284 tỷ đồng, chủ yếu là các khoản vay tại ngân hàng.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ của Đèo Cả cũng thể hiện, trong năm, doanh nghiệp đã chi hơn 886,3 tỷ đồng để trả nợ gốc vay và thu về 503,4 tỷ đồng từ đi vay.

chọn
Hình ảnh CCN Trác Văn tại thị xã Duy Tiên, Hà Nam gần 57 ha đang xây dựng hạ tầng
CCN Trác Văn tại thị xã Duy Tiên, Hà Nam có quy mô gần 57 ha, bắt đầu thi công vào quý I/2023. Chủ đầu tư của dự án này là Công ty Đông Dương.