Đôn đốc hoàn thiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 1359/UBND-KT (ngày 7/5/2021) về tiếp tục hoàn thiện xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (2021-2025) cấp thành phố.
Đôn đốc hoàn thiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa: Hạ Vũ).

Công văn nêu rõ, UBND thành phố đã yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (2021-2025), trong đó các sở chuyên ngành báo cáo các đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố phụ trách khối thông qua, gửi báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội trước ngày 10/4/2021. 

Tuy nhiên, đến ngày 29/4/2021, mới có 7 sở, ngành hoàn thiện kế hoạch gửi đến Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội. Các đơn vị cũng chưa xin ý kiến chỉ đạo của các đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố phụ trách khối, lĩnh vực theo chỉ đạo của UBND thành phố.

Để tiếp tục hoàn thiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (2021-2025), kịp thời báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành chưa hoàn thành các nhiệm vụ UBND thành phố giao nghiêm túc thực hiện, chủ động phối hợp với các ban quản lý dự án của thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã và các chủ đầu tư khẩn trương rà soát, báo cáo chi tiết các nội dung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của ngành, lĩnh vực và tham mưu báo cáo các đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố phụ trách khối chỉ đạo, thông qua theo chỉ đạo của UBND thành phố. Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (2021-2025) cấp thành phố, báo cáo UBND thành phố trước ngày 15-5-2021.

chọn
Hà Nội: Dự thảo Quy định về điều kiện tách thửa, hợp thửa đối với từng loại đất
UBND TP Hà Nội vừa hoàn thành dự thảo Quy định về điều kiện tách thửa, hợp thửa và diện tích, kích thước tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn TP Hà Nội.