Hé lộ thù lao của ban lãnh đạo Vingroup

Năm vừa qua, Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup nhận thù lao 12,4 tỷ đồng, thấp hơn đáng kể so với mức tối đa mà đại hội cổ đông đã thông qua.

Năm 2020, các thành viên trong Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup (Mã: VIC) nhận tổng thù lao 12,4 tỷ đồng, tương đương 0,27% lợi nhuận sau thuế hợp nhất cả năm. Thù lao của Ban kiểm soát là 2,1 tỷ đồng, tương ứng 0,05% lãi sau thuế.

HĐQT của Vingroup hiện có 9 người gồm Chủ tịch Phạm Nhật Vượng, 5 Phó Chủ tịch và ba ủy viên. Như vậy trung bình mỗi người nhận gần 1,38 tỷ đồng/năm hay khoảng 114 triệu đồng/tháng. (Vingroup không nêu cụ thể thù lao của từng người. Thực tế ở một số doanh nghiệp như Tập đoàn FLC hay Xây dựng FLC Faros, các vị trí Chủ tịch, Phó Chủ tịch, và Ủy viên HĐQT đều có cùng một mức thù lao ngang nhau).

Ban Kiểm soát Vingroup có ba người, tức là mỗi người nhận bình quân 700 triệu đồng/năm hay 58 triệu đồng/tháng.

Mức thù lao 0,27% và 0,05% lợi nhuận nói trên thấp hơn nhiều so với con số tối đa đã được thông qua. Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 đã phê duyệt phương án thù lao cho HĐQT tối đa là 0,4% và cho BKS là 0,1% lợi nhuận sau thuế.

Năm 2019, Đại hội cổ đông cũng thông qua mức thù lao tối đa 0,4% và 0,1% lãi sau thuế cho HĐQT và BKS. Mức chi trả thực tế cho năm này chỉ là 0,25% và 0,05%.

Sang năm 2021, Ban lãnh đạo Vingroup tiếp tục đề xuất đại hội đồng ý với mức thù lao tối đa 0,4% và 0,1% lợi nhuận như các năm trước. Năm nay Vingroup đặt mục tiêu lãi sau thuế khoảng 4.500 tỷ đồng. Nếu tập đoàn hoàn thành 100% mục tiêu kinh doanh và trích thù lao theo tỷ lệ tối đa, HĐQT sẽ được nhận 18 tỷ đồng và BKS nhận 4,5 tỷ đồng.

Ban Giám đốc Vingroup năm 2020 có 5 người gồm Tổng Giám đốc Nguyễn Việt Quang và 4 Phó Tổng Giám đốc là bà Mai Hương Nội, ông Phạm Văn Khương, bà Dương Thị Hoàn và bà Nguyễn Thị Dịu (miễn nhiệm từ ngày 29/3/2021 để tập trung điều hành công ty con là One Mount Group).

Tổng thù lao cho Ban Giám đốc trong năm qua là xấp xỉ 37,9 tỷ đồng, tương đương với trung bình gần 7,58 tỷ đồng/người/năm hay khoảng 630 triệu đồng/người/tháng. Năm 2019, thù lao cho Ban Giám đốc Vingroup là 27,72 tỷ đồng.

Tag:
chọn