Khánh Hòa: Bổ sung 41 dự án, công trình vào kế hoạch sử dụng đất năm 2019

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định phê duyệt bổ sung 41 dự án, công trình vào kế hoạch sử dụng đất năm 2019.
HYP_1797

Khánh Hòa vừa công bố bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2019. (Ảnh: Khải An).

Cụ thể, đối với TP. Nha Trang, sẽ bổ sung vào Kế hoạch sử dụng đất 11 dự án, công trình với tổng diện tích: 62.25 ha. Trong đó, có 3 khu đô thị (KĐT) gồm KĐT Vĩnh Trung 14 ha, KĐT Lê Hồng Phòng 1 và 2 lần lượt là 9.93ha và 13.48ha.

Huyện Khánh Sơn bổ sung 2 dự án, công trình ở xã Ba Cụm Bắc, tổng diện tích: 4.00 ha. Huyện Cam Lâm bổ sung 10 dự án, công trình, tổng diện tích: 110.24 ha. Huyện Diên Khánh bổ sung 6 công trình, dự án, tổng diện tích: 12.38 ha. Thị xã Ninh Hòa bổ sung 8 công trình, dự án, tổng diện tích: 513.93 ha. Huyện Vạn Ninh bổ sung 4 công trình, dự án với tổng diện tích: 5.5 ha. Các nội dung khác ghi tại quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 vẫn giữ nguyên hiệu lực.

Theo đó, UBND tỉnh Khánh Hòa giao Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2019 theo quy định, tham mưu thực hiện việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

Đồng thời, yêu cầu UBND các địa phương có trách nhiệm công bố công khai bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2019, đôn đốc chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai theo kế hoạch đã được phê duyệt…

chọn