Kiên Giang ban hành qui định về diện tích tối thiểu được tách thửa

UBND tỉnh Kiên Giang vừa có quyết định số 16/2019/QĐ-UBND qui định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh.

Theo qui định này của UBND tỉnh Kiên Giang, đất ở tại nông thôn (xã), diện tích tối thiểu được tách thửa là 45 m2, trong đó chiều dài và chiều rộng của thửa đất phải đảm bảo không nhỏ hơn 5m; đối với đất ở tại đô thị (phường, thị trấn), diện tích tối thiếu được tách thửa là 36 m2, trong đó chiều dài và chiều rộng của thửa đất phải đảm bảo không nhỏ hơn 4m.

Và diện tích tối thiểu của các thửa đất này không bao gồm đất hành lang an toàn giao thông, đường thủy, đê điều (nếu có).

z743969257738-e31dcec17b8f782fe73f0c2a54929937-636431616514684152irns_DRGX

Khi quy định này có hiệu lực, Ban Quản lý khu kinh tế Phú Quốc cung cấp tất cả hồ sơ liên quan đến qui hoạch chi tiết xây dựng 1/500, qui hoạch phân khu 1/2000 đã được phê duyệt để xác định điều kiện tách thửa. (Ảnh minh họa: Tạp chí Tài chính).

Về điều kiện được tách thửa đối với đất ở, việc tách thửa đối với đất ở phải phù hợp với qui hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Riêng việc tách thửa đất ở tại nông thôn còn phải tuân thủ qui hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn.

Trong trường hợp chưa có các qui hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500, qui hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn (đối với đất tại nông thôn) thì việc tách thửa đối với đất ở tuân thủ các điều kiện khác nhau đối với thửa đất có diện tích dưới 500 m2, từ 500 m2 – dưới 2.000 m2 và từ 2.000 m2 trở lên.

Cụ thể, thửa đất dưới 500 m2, nếu đã có qui hoạch 1/2000 thì trước khi tách thửa, người sử dụng đất phải liên hệ với cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng có văn bản về diện tích tách thửa phù hợp với qui hoạch 1/2000.

Nếu chưa có qui hoạch 1/2000, việc tách thửa phải phù hợp với qui hoạch đã được phê duyệt trước đó.

Đối với thửa đất có diện tích từ 500 m2 – dưới 2.000 m2, trước khi thực hiện tách thửa, người dân phải thuê đơn vị tư vấn lập bản đồ sử dụng tỷ lệ 1/500; xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật đấu nối đường giao thông theo bản đô fqui hoạch đã được phê duyệt.

Đối với thửa đất có diện tích từ 2.000 m2 trở lên, trước khi tách thửa, người dân phải thực hiện các thủ tục theo qui định như thủ tục đầu tư, thủ tục lập qui hoạch chi tiết 1/500..., xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội nếu có và các qui định khác liên quan đến đầu tư, xây dựng... 

Ngoài ra, quyết định này của UBND tỉnh Kiên Giang cũng qui định về điều kiện và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất sang sử dụng vào mục đích đất ở nông thôn, thành thị; diện tích đất tối thiểu được tách thửa đối với đất phi nông nghiệp không phải đất ở, đất nông nghiệp và một số trường hợp cụ thể khác.

Đặc biệt, về trách nhiệm của các cơ quan chức năng ở tỉnh Kiên Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang yêu cầu Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Kiên Giang, Ban Quản lý khu kinh tế Phú Quốc cung cấp tất cả hồ sơ liên quan đến qui hoạch chi tiết xây dựng 1/500, qui hoạch phân khu 1/2000 đã được phê duyệt để xác định điều kiện tách thửa khi các qui định nêu trên có hiệu lực từ 26/7/2019. 

chọn