Lợi nhuận của Tân Tạo (ITA) lỗ thêm 81 tỷ đồng sau kiểm toán

Tại BCTC hợp nhất năm 2022 được kiểm toán, Tân Tạo (ITA) lỗ sau thuế 257,9 tỷ đồng so với mức lỗ 176,5 tỷ đồng ở báo cáo tự lập. Bên cạnh đó, sau khi điều chỉnh hồi tố, công ty cũng lỗ 404 tỷ đồng trong năm 2021 thay vì lãi 265 tỷ đồng.

Ghi nhận 2 năm lỗ liên tiếp sau kiểm toán

Trong báo cáo tài chính (BCTC) năm 2022 đã được kiểm toán vừa công bố, CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (mã chứng khoán: ITA) ghi nhận doanh thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng 5,4%, đạt 607,8 tỷ đồng so với mức 576,7 tỷ đồng trong báo cáo tự lập.

Thay đổi trên cũng giảm mức âm tại lợi nhuận trước thuế của công ty về mức 214 tỷ đồng, so với mức âm 217,6 tỷ đồng như báo cáo trước đó.

Song, khoản lỗ sau thuế của Tân Tạo (ITA) sâu thêm gần 81,4 tỷ đồng, tương đương lỗ 257,9 tỷ đồng so với mức âm 176,5 tỷ đồng ở báo cáo tự lập.

Công ty cho biết phần lỗ tăng thêm là do điều chỉnh tăng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại từ mức âm 91 tỷ đồng trên báo cáo tự lập lên 2,1 tỷ đồng sau kiểm toán.

Ngoài ra, trong đợt kiểm toán lần này, cơ quan kiểm toán cũng thực hiện điều chỉnh hồi tố làm giảm lợi nhuận trước thuế và sau thuế năm 2021 lần lượt từ mức 329 tỷ và 265 tỷ đồng về mức lỗ 340 tỷ và lỗ 404 tỷ đồng.

Điều này đồng nghĩa với việc Tân Tạo (ITA) chính thức lỗ 2 năm liên tiếp. Đối chiếu với kết quả trên, cổ phiếu ITA của Tân Tạo có thể bị đưa vào diện kiểm soát.

Theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 38 Quyết định 17/QĐ-HĐTV về việc ban hành quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết.

Chứng khoán bị kiểm soát khi xảy ra một trong các trường hợp sau:

b) Lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính kiểm toán trong 02 năm gần nhất của tổ chức niêm yết là số âm (có tính đến ảnh hưởng của ý kiến ngoại trừ của đơn vị kiểm toán). 

Sau điều chỉnh, lỗ lũy kế tính đến thời điểm cuối năm 2022 của Tân Tạo tăng, do đó vốn chủ sở hữu giảm 865 tỷ đồng về mức 10.096 tỷ đồng. Tổng nguồn vốn (tổng tài sản) của doanh nghiệp cũng giảm 424 tỷ đồng, còn 12.221 tỷ đồng.

Tại phần tổng tài sản, giá trị giảm chủ yếu do giảm các khoản phải thu dài hạn và tăng các khoản phải thu ngắn hạn. Công ty không còn ghi nhận khoản phải thu về cho vay dài hạn 1.253 tỷ đồng sau kiểm toán.

Khoản nợ tiềm tàng từ kinh doanh KCN Tân Tạo mở rộng và KCN Tân Đức

Bên cạnh các thay đổi trên, đơn vị kiểm toán nhấn mạnh, tại phần nợ tiềm tàng của doanh nghiệp, tính tới ngày 31/12/2022, Tân Tạo (ITA) đã ghi nhận 100% doanh thu cho toàn bộ thời gian cho thuê lại trên trên phần đất đã phát triển cơ sở hạ tầng tại Khu Công nghiệp (KCN) Tân Tạo – Khu mở rộng với tổng diện tích là 93,8 ha và KCN Tân Đức là 1,7 triệu m2. 

Giá vốn tương ứng, bao gồm tiền thuê đất phải trả, được ước tính dựa trên đơn giá thuê đất của các hợp đồng thuê đất hàng năm và các phụ lục có liên quan đã được ký kết với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tại thời điểm ghi nhận doanh thu. 

Theo Luật Đất đai năm 2013 và các Nghị định hướng dẫn, công ty có nghĩa vụ nộp tiền thuê đất cho Nhà nước một lần cho toàn bộ thời gian thuê tương ứng với phần diện tích đất đã được cho thuê lại nếu trên theo đơn giá trả tiền thuê đất một lần, mà số tiền này có thể khác với số tiền đã được công ty trích trước. 

Song, do hiện tại vẫn chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể về việc xác định đơn giá này, nên công ty vẫn chưa xác định được giá trị tiền thuê đất một lần cho toàn bộ thời gian thuê tương ứng với phần diện tích đất nêu trên tại KCN Tân Tạo và KCN Tân Đức. 

Vào ngày của báo cáo tài chính hợp nhất này, công ty chưa nhận được thông báo từ các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về cơ sở để xác định giá trị tiền thuê đất phải trả một lần cho diện tích đất đã được cho thuê lại nếu trên và đang chờ phản hồi từ các cơ quan này.

chọn
Nhiều dự án bất động sản lớn được chuyển mục đích sử dụng đất
Từ đầu năm đến nay, nhiều dự án bất động sản tại Long An, Hòa Bình... đã được duyệt chuyển đổi mục đích sử dụng đất để triển khai thực hiện.