Lợi nhuận Long Hậu đi lùi năm 2022, duy trì lượng tiền mặt hơn 1.200 tỷ

Năm 2022, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của Long Hậu lần lượt đạt 629 tỷ đồng và 202 tỷ đồng, tương ứng giảm 20% và 32% so với cùng kỳ. Song so với kế hoạch, lãi sau thuế của công ty vẫn vượt chỉ tiêu 82%.

CTCP Long Hậu (mã chứng khoán: LHG) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2022 với doanh thu thuần đạt 103 tỷ đồng, tăng 62% so với cùng kỳ, đóng góp chủ yếu là doanh thu cho thuê lại đất khu công nghiệp.

Lợi nhuận gộp hơn 44 tỷ đồng, tăng 57%. Tổng các chi phí tăng so với cùng kỳ, do đó, lợi nhuận thuần tăng nhẹ 6%, đạt 34 tỷ đồng. Khoản lợi nhuận khác 4,5 tỷ đồng (cùng kỳ lãi 0,2 tỷ đồng) kéo lãi sau thuế tăng 21% so với cùng kỳ, đạt 30,5 tỷ đồng.

KQKD năm 2022 của Long Hậu. Nguồn: Quỳnh Anh tổng hợp từ BCTC doanh nghiệp.

Luỹ kế năm 2022, doanh thu thuần của Long Hậu gần 629 tỷ đồng, giảm 20% so với năm trước. Giá vốn tăng, lãi gộp giảm 38%, ghi nhận 256 tỷ đồng. Doanh thu tài chính, phần lãi trong công ty liên doanh liên kết, cùng với tổng các chi phí giảm nen lãi thuần ghi nhận giảm 36% so với cùng kỳ, đạt 238 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế hơn 202 tỷ đồng, giảm 32%, nhờ khoản lãi khác hơn 16 tỷ đồng, cao gấp 8 lần cùng kỳ. Với kết quả này, công ty đã vượt 82% kế hoạch lợi nhuận.

Tổng tài sản của Long Hậu tính đến cuối quý IV đạt 3.002 tỷ đồng, tăng 6 tỷ đồng so với đầu năm. Lượng tiền mặt hơn 1.223 tỷ đồng, giảm 2%, trong đó, tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn hơn 1.138 tỷ đồng, tăng 10%.

Hàng tồn kho hơn 611 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu kỳ, đa phần là chi phí đầu tư xây dựng khu công nghiệp Long Hậu (582 tỷ đồng) và các khu dân cư (28 tỷ đồng).

Chi phí phải trả ngắn hạn gần 671 tỷ đồng, tăng gần 2 tỷ đồng, chiếm phần lớn là chhi phí ước tính phát sinh thêm để hoàn thành cơ sở hạ tầng của các khu đất dân cư và đất khu công nghiệp đã được ghi nhận doanh thu.

Về dòng tiền của Long Hậu, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh dương 271 tỷ đồng, từ hoạt động đầu tư âm 140 tỷ đồng, từ hoạt động tài chính âm 140 tỷ đồng. Kết quả, dòng tiền thuần trong năm âm 8,6 tỷ đồng.

chọn