Quảng Ngãi vận động dân đổi ngày cưới để phòng chống dịch Covid-19

Người dân tỉnh Quảng Ngãi được vận động điều chỉnh thời gian tổ chức việc cưới vào thời điểm thích hợp, khi tình hình dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát tốt.

Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, đề phòng dịch bệnh Covid-19 trong việc cưới, Chủ tịch UBND tỉnh này đã yêu cầu lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo cơ quan chức năng, chính quyền cấp xã phối hợp với các hội đoàn thể tại địa phương tuyên truyền, vận động các gia đình điều chỉnh thời gian tổ chức việc cưới vào thời điểm thích hợp (khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt). 

Trường hợp đã ấn định thời gian tổ chức mà không thể điều chỉnh thì hướng dẫn gia đình có biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo khuyến cáo của ngành y tế.

Đồng thời thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tổ chức trong phạm vi gia đình, có hình thức báo hỉ thay cho giấy mời dự lễ cưới nhằm hạn chế tập trung đông người, góp phần bảo vệ sức khoẻ cho người thân và cộng đồng xung quanh.

Từ ngày 9/3, tỉnh Quảng Ngãi đã tạm dừng cho phép người nước ngoài đi ra Đảo Lý Sơn; khuyến khích  người nước ngoài đang ở Đảo Lý Sơn sớm trở lại đất liền. 

Không thực hiện thủ tục cho người Việt Nam đi du lịch Đảo Lý Sơn cho tới khi có thông báo tiếp theo, khuyến cáo người dân nếu không có việc cần thiết thì hạn chế ra vào Đảo Lý Sơn nhằm phòng chống dịch Covid-19.

chọn