Quy hoạch vùng tỉnh Vĩnh Long đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050

Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Vĩnh Long đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 được UBND tỉnh phê duyệt ngày 28/2/2018.

Phạm vi và ranh giới lập quy hoạch

Theo quyết định, phạm vi nghiên cứu bao gồm toàn tỉnh Vĩnh Long với tổng diện tích tự nhiên 1.525,7 km², với 8 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm TP Vĩnh Long, thị xã Bình Minh và 6 huyện (Long Hồ, Mang Thít, Vũng Liêm, Tam Bình, Trà Ôn, Bình Tân).

Mục tiêu

Xây dựng vùng tỉnh Vĩnh Long phù hợp với định hướng tại Đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050,... Đến năm 2030, tỉnh Vĩnh Long cơ bản là tỉnh có dịch vụ, công nghiệp và nông nghiệp phát triển toàn diện. Đến năm 2050, tỉnh Vĩnh Long là trung tâm dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp công nghệ cao phát triển cân bằng và bền vững.

Các dự báo phát triển vùng

Về kinh tế, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân dự báo đạt 6,5%/năm giai đoạn 2016 - 2020; đạt 7,5%/năm giai đoạn 2021 - 2025; đạt 7%/năm giai đoạn 2026 - 2030.

GRDP bình quân đầu người năm 2020 dự báo đạt 2.300 USD; năm 2025 đạt 3.200 USD;  năm 2030 đạt khoảng 4.000 USD.

Dự báo cơ cấu kinh tế:

Dự báo cơ cấu kinh tế vùng tỉnh Vĩnh Long.

Về dân số, dân số toàn vùng dự kiến đến năm 2020 đạt khoảng 1.100.000 - 1.122.000 người, trong đó dân số đô thị khoảng 220.000 - 280.500 người, tỷ lệ đô thị hóa là 20% - 25%; dân số toàn vùng dự kiến đến năm 2030 đạt khoảng 1.200.000 - 1.235.000 người, trong đó dân số đô thị khoảng 300.000 - 432.250 người, tỷ lệ đô thị hóa khoảng 25% - 35%.

Về đất xây dựng đô thị, dự báo đến năm 2020 là khoảng 5.500  - 5.900 ha; khoảng 6.500 - 7.500 ha đến năm 2025; khoảng 8.500 - 9.200 ha đến năm 2030.

Về đất xây dựng công nghiệp, dự báo đến năm 2020 là khoảng 800 - 1.000 ha; và khoảng 1.100 - 2.000 ha đến năm 2030.

*XEM và TẢI VỀ Quyết định phê duyệt và các bản đồ quy hoạch vùng tỉnh Vĩnh Long ở dưới đây:

- Quyết định phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Vĩnh Long đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050.

- Bản vẽ định hướng phát triển không gian:

 

 Bản vẽ định hướng phát triển không gian vùng tỉnh Vĩnh Long.

 

- Bản vẽ Quy hoạch sử dụng đất:

Bản vẽ Quy hoạch sử dụng đất vùng tỉnh Vĩnh Long.

- Bản vẽ Quy hoạch giao thông:

 Bản vẽ Quy hoạch giao thông vùng tỉnh Vĩnh Long.